TESTED BY SCIENTISTS

FREE SHIPPING FOR ORDERS OVER €10.

12 MONTHS GUARANTEE

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Διαγωνισμός Χριστουγέννων Vuse»

 

Η εταιρεία «British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» με έδρα το Μαρούσι Αττικής, Αγίου Θωμά 27 (εφεξής καλουμένη χάριν συντομίας «Διοργανώτρια»), διοργανώνει το διαγωνισμό με τίτλο «Διαγωνισμός Χριστουγέννων Vuse» στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων της Διοργανώτριας.

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους ακόλουθους όρους:

  1. Δικαίωμα Συμμετοχής – Προϋποθέσεις


Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι καπνιστές έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι των εταιρειών British American Tobacco Ελλάς Α.Ε, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.

Mε την αγορά συσκευής Vuse μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.vuse.com/gr και του ηλεκτρονικού καταστήματος της Atmosfaira και την καταχώρηση των στοιχείων του στο σύστημα CRM ο κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι είναι καπνιστής, άνω των 18 χρόνων, και συνεπώς, ότι έχει την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα να ενεργεί πράξεις από τις οποίες απορρέουν δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως η αγορά προϊόντος ή η συμμετοχή σε διαγωνισμό.

 

  1. Διάρκεια Διαγωνισμού και Κλήρωση

 

Ο διαγωνισμός ξεκινά τη 20-12-2021 λήγει την 6-1-2022. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών τη 13η Ιανουαρίου 2022.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί θα αναδείξει  τρεις (3) νικητές και τρεις (3) επιλαχόντες νικητές που έλαβαν συμμετοχή κατά το διάστημα που ορίζεται αναλυτικά παραπάνω. Στην περίπτωση όπου δεν είναι εφικτό για οποιονδήποτε λόγο να υλοποιηθεί η κλήρωση την ημερομηνία που ορίζεται παραπάνω, η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί εντός 10 εργάσιμων ημερών μετά από την ανακοινωθείσα ημερομηνία.

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού και μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του ως άνω διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων.

  1. Συμμετοχή στο διαγωνισμό


Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει α) την αγορά  συσκευής Vuse από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.vuse.com/gr ή τo ηλεκτρονικό κατάστημα της Atmosfaira, β) την εγγραφή της συσκευής (καταχωρώντας το my Vuse number) στο σύστημα Customer Relationship Management (CRM) της Διοργανώτριας μέσω της ιστοσελίδας https://www.vuse.com/gr/el/register-device ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της British American Tobacco ή μέσω των καταστημάτων Atmosfaira.

 

  1. Έπαθλα

Οι συμμετέχοντες θα κερδίσουν ένα τάμπλετ κατόπιν κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας, επί της Αγίου Θωμά 27, Μαρούσι, παρουσία εκπροσώπων της Διοργανώτριας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 2.

 

Τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα.

 Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ελάττωμα στο δώρο.

 

  1. Ανακοίνωση νικητών - Παραλαβή δώρου


Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει από τη Διοργανώτρια με post στη σελίδα www.vuse.com/gr και αντίστοιχα στο Instagram vusegreece και Facebook Vuse Greece.

Τα ως άνω δώρα θα παραδοθούν στον νικητή στην διεύθυνση που θα ορίσει ο ίδιος έπειτα από επικοινωνία που θα ακολουθήσει την ανακοίνωση των νικητών από αρμόδιο υπάλληλο της Διοργανώτριας. Τα δώρα θα παραδοθούν στους νικητές αυτοπροσώπως εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την σχετική ειδοποίηση με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

 

  1. Τροποποίηση Όρων


Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο.

 

  1. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζεται η ενέργεια και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους.

 

  1. Ακύρωση συμμετοχής στο διαγωνισμό


Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος,
(γ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη.
(δ) σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του δώρου από πλευράς του νικητή.
(ε) η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό, σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της διοργανώτριας ή τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημοσία αιδώ κλπ.
Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή, το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος επιλαχών.

 

  1. Δικαιοδοσία - Εφαρμοστέο Δίκαιο


Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

 

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2021

Group_2444

TO USE THIS WEBSITE YOU MUST BE AGED 18 YEARS OR OVER.

Please verify your age before entering the site*

Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.