Uslovi korišćenja


1. Predstavljanje (uvod)


 • 1.1. Ovi uslovi korišćenja web sajta (u daljem tekstu: „Uslovi korišćenja“'), zajedno sa svim informacijama i dokumentima uz njih, regulišu korišćenje web sajta (u daljem tekstu: „Web sajt“) za korisnika. Upotreba (korišćenje) podrazumeva pristup, pretraživanje (navigaciju) i/ili registraciju korisnika na Web sajtu.

 • 1.2 Pre nego što pristupi korišćenju Web sajta, od korisnika se zahteva da pažljivo pročita Uslove korišćenja, posebno one koji se odnose na ograničenje odgovornosti BAT SEE.

 • 1.3 Korišćenje ovog Web sajta podrazumeva prihvatanje postojećih Uslova korišćenja, od strane korisnika. Preporučujemo da korisnik odštampa jednu kopiju prihvaćenih Uslova korišćenja i da ih sačuva za konsultacije u budućnosti.

 • 1.4 Ukoliko je potrebno, Uslovi korišćenja mogu biti promenjeni. Zbog ovakvih situacija, korisnik treba periodično da pregleda i upozna se sa važećim Uslovima korišćenja, kako bi se uverio u valjanost istih, u momentu kada koristi web sajt. Najnovija verzija Uslova korišćenja datira od 20. decembra 2022. godine.


2. Ko smo mi


 • 2.1 BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH-EAST EUROPE DOO BEOGRAD (u daljem tekstu: „BAT SEE”) je vodeća svetska kompanija koja se bavi proizvodnjom i distribucijom duvanskih proizvoda, za koju kompanija SQ PRODUKCIJA DOO PLANDIŠTE (u daljem tekstu: „SQ PRODUKCIJA”) vrši online prodaju VUSE proizvoda.

 • 2.2 Kako bi kontaktirali BAT SEE ili prodavca, kompaniju SQ PRODUKCIJA, molimo vas da pogledate deo Veb sajta pod nazivom „Kontakti“ , ili vas pozivamo da nas kontaktirate putem e-mail-a: info@vuse.rs.


3. Pristup Web sajtu


 • 3.1 Korisnik prihvata Uslove korišćenja našeg sajta, isključivo za ličnu upotrebu, koja nije komercijalnog karaktera. Pristup Web sajtu je omogućen jedino punoletnim osobama.

 • 3.2 Ne garantujemo da je Web sajt ili njegov sadržaj uvek dostupan ili da se nikada neće prekinuti. Pristup web lokaciji je dozvoljen na privremenoj osnovi. Pristup možemo prekinuti, povući, zatvoriti ili modifikovati u potpunosti ili delimično bez prethodne najave. Ne preuzimamo odgovornost ako iz bilo kog razloga Web sajt nije dostupan u bilo koje vreme ili za određeni period.

 • 3.3 Korisnik je dužan da ispuni sve hardverske I softverske uslove neophodne za pristup Web sajtu. Korisnik je takođe odgovoran da su sve osobe koje pristupaju Web sajtu kroz njegovu konekciju upoznate i poštuju sve uslove korišćenja I druge uslove koji su jednako primenljivi.

 • 3.4 Korisnik prihvata da:

  (a) Ne koristi Web sajt kako bi narušio privatnost ili druga prava ostalih korisnika Web sajta ili trećih strana.
  (b) Ne koristi Web sajt sa ciljem podsticanja učešća u kriminalnim i drugim nezakonitim aktivnostima, ili drugi rizik, koje bi mogle da izazovu poremećaj, opasnost ili neprijatnost trećim licima.
  (c) Da ne radi ništa što može da izazove oštećenja na Web sajtu ili na našim serverima, sistemima ili opremi ili trećim licima, koji imaju pristup za obradu podataka.
  (d) Da ne uradi ništa što može da ugrozi dobru reputaciju Web sajta ili CNC-a (CNC ruter) li izazvati njihovu diskreditaciju (makar i potencijalnu).
  (e) Ne koristiti nepropisno ili ne unosi ništa što može poremetiti Web sajt ili bilo koji deo istog, uključujući ali ne ograničavajući se na, svesno unošenje kompjuterskih virusa, trojanaca, crva ili drugih potencijalno opasnih materijala koji su pod tehničkim profilom.
  (f) Da izjavi, predloži ili na bilo koji drugi način stavi do znanja da ima bilo kakav poslovni odnos sa nama, ili da je korisnik naš punomoćnik ili da smo mi odobrili njegov sadržaj za Web-sajt.


4. Prava intelektualne svojine


 • 4.1 Sva prava autora i druga prava intelektualne svojine na umetničkom delu, slici, tekstu, video klipu ili audiju, kao i na brendovima, logotipima ili drugim dostupnim lokacijama web sajta, kao i delovi grafike našeg newsletter-a (u daljem tekstu: „Sadržaj”) su vlasništvo BAT SEE ili ih koristimo uz odobrenje vlasnika.

 • 4.2 Iako ste ovlašćeni da kopirate neke delove Web sajta na svoj kompjuter, za ličnu upotrebu, ne možete kopirati ili objavljivati Sadržaj dostupan na Web sajtu u nekom drugom radu, uključujući i vašu vlastitu web lokaciju, ili koristiti sadržaj na bilo koji drugi javni ili komercijalni način. Korisnik ne može da objavljuje ili redistribuira delove Web sajta ili našeg newsletter-a, osim ako prethodno nije dobio naše odobrenje. Zadržavamo puno pravo za sve gore navedene sadržaje, uključujući i softver i preuzete kodove, slike umetnute u softver ili kreirane od strane softvera i sve podatke koji su priloženi, kao i tekstualni i grafički sadržaj biltena. Ne smete kopirati, menjati, reprodukovati, otpremati, preneti, distribuirati, rastavljati ili konvertovati Sadržaj u bilo koji drugi oblik.

 • 4.3 Korisnik ne može menjati komunikaciju koja se tiče autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih znakova koji se odnose na Sadržaj. Korisnik je ovlašćen da se poveže sa početnom stranicom Web sajta, ali nije ovlašćen da koristi Sadržaj Web sajta na svom vlastitom sajtu. Korisnik ne može da koristi naše linkove ka stranicama i ubacuje ih unutar stranica drugih web sajtova bez našeg izričitog pismenog odobrenja.

 • 4.4 Osim ako nije drugačije naznačeno, svi zaštićeni žigovi korišćeni na Web sajtu i našem biltenu su u vlasništvu CNC-a ili grupacija unutar grupe BRITISH AMERICAN TOBACCO.


5. Zaštita podataka


 • 5.1 Lični podaci korisnika koje je korisnik ostavio na Web sajtu biće korišćeni isključivo u skladu sa postojećim Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti kompanija BAT SEE i SQ PRODUKCIJA, a u potpunoj saglasnosti sa važećim zakonima, koje tražimo da korisnik pažljivo pročita, pre nego što nastavi sa upotrebom Web sajta.

 • 5.2 Prenos korisnikovih podataka o ličnosti u našu korist podrazumeva saglasnost za njihovu upotrebu u skladu sa ovim uslovima i politikom obrade podataka o ličnosti.


6. Odgovornost


 • 6.1 Korisnik potvrđuje (prihvata) da mi (uključujući tu: kompaniju BAT SEE, grupaciju BRITISH AMERICAN TOBACCO, kompaniju SQ PRODUKCIJA kao prodavca, njihove podružnice, pridružnice, funkcionere, administratore, punomoćnike i zaposlene) neće biti odgovorni prema korisniku ili po ugovornoj odgovornosti za nezakonite radnje (uključujući i greške) i/ili po bilo kom drugom osnovu za: (i) izgubljenu dobit ili reputacionu štetu, (ii) gubitak podataka, (iii) nematerijalne gubitke, (iv) direktnu ili indirektnu štetu, a što proizilazi iz Uslova korišćenja ili je u vezi sa njima, ili je u vezi sa korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja Veb sajta ili Sadržajem ovog Web sajta, čak i ako nas korisnik obavesti o mogućnosti nastupanja ovakvih gubitaka.

 • 6.2 Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili oštećenja izazvanih virusima, distribuiranim DoS napadima ili drugim tehnološkim opasnim elementima (materijalima) koji bi mogli zaraziti vašu računarsku opremu, programe, podatke ili druge vlasničke materijale zbog upotrebe Web sajta ili preuzetih sadržaja sa ove ili bilo koje druge povezane stranice.

 • 6.3 Ovi Uslovi korišćenja ne sadrže elemente koji ograničavaju ili isključuju našu odgovornost za lažnu izjavu o lažnom pronalasku, smrti, ili ličnoj povredi usled našeg nemarnog postupka ili postupka naših agenata ili zaposlenih i drugih odgovornosti za koje merodavno pravo ne dozvoljava ograničenja ili isključenja.

 • 6.4 Ovaj Web sajt može da upućuje na proizvode ili usluge trećih strana ili može da sadrži linkove ka informacijama trećih strana. Ne podržavamo, ne izdajemo garancije ili potvrde o ovim proizvodima ili uslugama i ne prihvatamo odgovornost za sadržaj web sajtova koji su povezani sa našima. Linkovi ka drugim stranicama (web sajtovima) su pogodni isključivo za upotrebu korisnika, koji je dužan da samostalno odlučuje o mogućnostima korišćenja proizvoda, usluga I sajtova trećih lica.

 • 6.5 Sadržaj Web sajta je isključivo informativnog karaktera i nema nameru da sugeriše ili savetuje informacije na koje se oslanja. Iako nastojimo da ažuriramo informacije na našem Web sajtu, ne postavljamo nikakve izjave ili garancije, eksplicitne ili implicitne, u vezi sa tačnošću, potpunošću i ažurnošću sadržaja objavljenog na web lokaciji.


7. Viša sila


 • 7.1 Ni na koji način ne odgovaramo za gubitke, štetu ili trošak sa kojim se korisnik može suočiti, direktno ili indirektno od neuspelog izvršenja ili kašnjenja izvršenja obaveza prema ovim Uslovima korišćenja, koji su prouzrokovani okolnostima koji su van naše kontrole, uključujući tu vandalizam, nesreće, kvarove ili oštećenje mašina ili opreme, požare, poplave, višu silu, štrajkove, blokade ili druge prekide rada (bez obzira da li to uključuje naše zaposlene) ili nestašicu materijala ili goriva na tržištu na dan prihvatanja narudžbine, ili koji su prouzrokovani drugim zakonskim ili administrativnim merama.


8. Razno


 • 8.1 Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju celokupan ugovor zaključen između kompanije SQ PRODUKCIJA kao prodavca i korisnika u vezi sa korišćenjem Web sajta, i ovim se zamenjuju svi prethodni dogovori i uslovi u vezi sa korišćenjem Web sajta.

 • 8.2 Ukoliko nadležni sud smatra neke odredbe u ovim Uslovima korišćenja potpuno ili delimično nezakonitim, nevažećim ili neprimenljivim, ovo u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj merodavnim pravom neće uticati na valjanost i primenljivost ostalih odredbi Uslova korišćenja.

 • 8.3 Naš neuspeh da usmerimo korisnika ka ispunjenju obaveza iz Uslova korišćenja ili naše odlaganje u primeni naših prava prema korisniku ili neuspeh u sprovođenju prava korisnika, ne znači naše odricanje od tog prava, te da korisnik ne mora da poštuje svoje obaveze.

 • 8.4 Naša prava i obaveze, prema ovim Uslovima korišćenja, možemo preneti na kompanije u našoj grupi bez saglasnosti korisnika. Korisnici ne mogu preneti svoja prava i obaveze iz ovih Uslova korišćenja na treća lica bez obavezne pisane saglasnosti BAT SEE i/ili SQ Produkcije.

 • 8.5 Ovi Uslovi korišćenja važe između BAT SEE i/ili SQ Produkcije i korisnika Web sajta.

 • 8.6 Korisniku ćemo slati obaveštenja i druge komunikacije na adresu elektronske pošte koju nam je Korisnik dostavio. Korisnik je dužan da nam svaku komunikaciju pošalje putem jednog od načina navedenih u članu 2.2. ovih Uslova korišćenja. Obaveštenja koja se šalju putem email-a će se smatrati primljenim 24 časa nakon slanja od strane pošiljaoca. Obaveštenja poslata prioritetnom poštom će se smatrati primljenim narednog radnog dana. Obaveštenja koja su objavljena na našem Web sajtu će se smatrati primljenim od strane korisnika prilikom naredne korisnikove posete Web sajtu, osim ukoliko to nije izričito na drugačiji način propisano.

 • 8.7 Zadržavamo pravo da izmenimo ili povučemo u bilo kom momentu ove Uslove korišćenja i sve izmene Uslova korišćenja će se primenjivati na svim nalozima na Web sajtu od datuma objavljivanja izmenjenih Uslova korišćenja na Web sajtu. Korisnik mora da pročita Uslove korišćenja i prihvati najnoviju verziju Uslova korišćenja objavljenih na Web sajtu. Na ove Uslove korišćenja se primenjuje srpsko pravo, a sve strane su saglasne da eventualne sudske sporove rešava nadležan srpski sud.