Uslovi korišćenja


1. Predstavljanje (uvod)


 • 1.1. Ovi uslovi korišćenja web sajta (u daljem tekstu: „Uslovi korišćenja“'), zajedno sa svim informacijama i dokumentima uz njih, regulišu korišćenje web sajta (u daljem tekstu: „Web sajt“) za korisnika. Upotreba (korišćenje) podrazumeva pristup, pretraživanje (navigaciju) i/ili registraciju korisnika na Web sajtu.

 • 1.2 Pre nego što pristupi korišćenju Web sajta, od korisnika se zahteva da pažljivo pročita Uslove korišćenja, posebno one koji se odnose na ograničenje odgovornosti BAT SEE.

 • 1.3 Korišćenje ovog Web sajta podrazumeva prihvatanje postojećih Uslova korišćenja, od strane korisnika. Preporučujemo da korisnik odštampa jednu kopiju prihvaćenih Uslova korišćenja i da ih sačuva za konsultacije u budućnosti.

 • 1.4 Ukoliko je potrebno, Uslovi korišćenja mogu biti promenjeni. Zbog ovakvih situacija, korisnik treba periodično da pregleda i upozna se sa važećim Uslovima korišćenja, kako bi se uverio u valjanost istih, u momentu kada koristi web sajt. Najnovija verzija Uslova korišćenja datira od 20. decembra 2022. godine.


2. Ko smo mi


 • 2.1 BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH-EAST EUROPE DOO BEOGRAD (u daljem tekstu: „BAT SEE”) je vodeća svetska kompanija koja se bavi proizvodnjom i distribucijom duvanskih proizvoda, za koju kompanija SQ PRODUKCIJA DOO PLANDIŠTE (u daljem tekstu: „SQ PRODUKCIJA”) vrši online prodaju VUSE proizvoda.

 • 2.2 Kako bi kontaktirali BAT SEE ili prodavca, kompaniju SQ PRODUKCIJA, molimo vas da pogledate deo Veb sajta pod nazivom „Kontakti“ , ili vas pozivamo da nas kontaktirate putem e-mail-a: info@vuse.rs.


3. Pristup Web sajtu


 • 3.1 Korisnik prihvata Uslove korišćenja našeg sajta, isključivo za ličnu upotrebu, koja nije komercijalnog karaktera. Pristup Web sajtu je omogućen jedino punoletnim osobama.

 • 3.2 Ne garantujemo da je Web sajt ili njegov sadržaj uvek dostupan ili da se nikada neće prekinuti. Pristup web lokaciji je dozvoljen na privremenoj osnovi. Pristup možemo prekinuti, povući, zatvoriti ili modifikovati u potpunosti ili delimično bez prethodne najave. Ne preuzimamo odgovornost ako iz bilo kog razloga Web sajt nije dostupan u bilo koje vreme ili za određeni period.

 • 3.3 Korisnik je dužan da ispuni sve hardverske I softverske uslove neophodne za pristup Web sajtu. Korisnik je takođe odgovoran da su sve osobe koje pristupaju Web sajtu kroz njegovu konekciju upoznate i poštuju sve uslove korišćenja I druge uslove koji su jednako primenljivi.

 • 3.4 Korisnik prihvata da:

  (a) Ne koristi Web sajt kako bi narušio privatnost ili druga prava ostalih korisnika Web sajta ili trećih strana.
  (b) Ne koristi Web sajt sa ciljem podsticanja učešća u kriminalnim i drugim nezakonitim aktivnostima, ili drugi rizik, koje bi mogle da izazovu poremećaj, opasnost ili neprijatnost trećim licima.
  (c) Da ne radi ništa što može da izazove oštećenja na Web sajtu ili na našim serverima, sistemima ili opremi ili trećim licima, koji imaju pristup za obradu podataka.
  (d) Da ne uradi ništa što može da ugrozi dobru reputaciju Web sajta ili CNC-a (CNC ruter) li izazvati njihovu diskreditaciju (makar i potencijalnu).
  (e) Ne koristiti nepropisno ili ne unosi ništa što može poremetiti Web sajt ili bilo koji deo istog, uključujući ali ne ograničavajući se na, svesno unošenje kompjuterskih virusa, trojanaca, crva ili drugih potencijalno opasnih materijala koji su pod tehničkim profilom.
  (f) Da izjavi, predloži ili na bilo koji drugi način stavi do znanja da ima bilo kakav poslovni odnos sa nama, ili da je korisnik naš punomoćnik ili da smo mi odobrili njegov sadržaj za Web-sajt.


4. Prava intelektualne svojine


 • 4.1 Sva prava autora i druga prava intelektualne svojine na umetničkom delu, slici, tekstu, video klipu ili audiju, kao i na brendovima, logotipima ili drugim dostupnim lokacijama web sajta, kao i delovi grafike našeg newsletter-a (u daljem tekstu: „Sadržaj”) su vlasništvo BAT SEE ili ih koristimo uz odobrenje vlasnika.

 • 4.2 Iako ste ovlašćeni da kopirate neke delove Web sajta na svoj kompjuter, za ličnu upotrebu, ne možete kopirati ili objavljivati Sadržaj dostupan na Web sajtu u nekom drugom radu, uključujući i vašu vlastitu web lokaciju, ili koristiti sadržaj na bilo koji drugi javni ili komercijalni način. Korisnik ne može da objavljuje ili redistribuira delove Web sajta ili našeg newsletter-a, osim ako prethodno nije dobio naše odobrenje. Zadržavamo puno pravo za sve gore navedene sadržaje, uključujući i softver i preuzete kodove, slike umetnute u softver ili kreirane od strane softvera i sve podatke koji su priloženi, kao i tekstualni i grafički sadržaj biltena. Ne smete kopirati, menjati, reprodukovati, otpremati, preneti, distribuirati, rastavljati ili konvertovati Sadržaj u bilo koji drugi oblik.

 • 4.3 Korisnik ne može menjati komunikaciju koja se tiče autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih znakova koji se odnose na Sadržaj. Korisnik je ovlašćen da se poveže sa početnom stranicom Web sajta, ali nije ovlašćen da koristi Sadržaj Web sajta na svom vlastitom sajtu. Korisnik ne može da koristi naše linkove ka stranicama i ubacuje ih unutar stranica drugih web sajtova bez našeg izričitog pismenog odobrenja.

 • 4.4 Osim ako nije drugačije naznačeno, svi zaštićeni žigovi korišćeni na Web sajtu i našem biltenu su u vlasništvu CNC-a ili grupacija unutar grupe BRITISH AMERICAN TOBACCO.


5. Zaštita podataka


 • 5.1 Lični podaci korisnika koje je korisnik ostavio na Web sajtu biće korišćeni isključivo u skladu sa postojećim Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti kompanija BAT SEE i SQ PRODUKCIJA, a u potpunoj saglasnosti sa važećim zakonima, koje tražimo da korisnik pažljivo pročita, pre nego što nastavi sa upotrebom Web sajta.

 • 5.2 Prenos korisnikovih podataka o ličnosti u našu korist podrazumeva saglasnost za njihovu upotrebu u skladu sa ovim uslovima i politikom obrade podataka o ličnosti.


6. Odgovornost


 • 6.1 Korisnik potvrđuje (prihvata) da mi (uključujući tu: kompaniju BAT SEE, grupaciju BRITISH AMERICAN TOBACCO, kompaniju SQ PRODUKCIJA kao prodavca, njihove podružnice, pridružnice, funkcionere, administratore, punomoćnike i zaposlene) neće biti odgovorni prema korisniku ili po ugovornoj odgovornosti za nezakonite radnje (uključujući i greške) i/ili po bilo kom drugom osnovu za: (i) izgubljenu dobit ili reputacionu štetu, (ii) gubitak podataka, (iii) nematerijalne gubitke, (iv) direktnu ili indirektnu štetu, a što proizilazi iz Uslova korišćenja ili je u vezi sa njima, ili je u vezi sa korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja Veb sajta ili Sadržajem ovog Web sajta, čak i ako nas korisnik obavesti o mogućnosti nastupanja ovakvih gubitaka.

 • 6.2 Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili oštećenja izazvanih virusima, distribuiranim DoS napadima ili drugim tehnološkim opasnim elementima (materijalima) koji bi mogli zaraziti vašu računarsku opremu, programe, podatke ili druge vlasničke materijale zbog upotrebe Web sajta ili preuzetih sadržaja sa ove ili bilo koje druge povezane stranice.

 • 6.3 Ovi Uslovi korišćenja ne sadrže elemente koji ograničavaju ili isključuju našu odgovornost za lažnu izjavu o lažnom pronalasku, smrti, ili ličnoj povredi usled našeg nemarnog postupka ili postupka naših agenata ili zaposlenih i drugih odgovornosti za koje merodavno pravo ne dozvoljava ograničenja ili isključenja.

 • 6.4 Ovaj Web sajt može da upućuje na proizvode ili usluge trećih strana ili može da sadrži linkove ka informacijama trećih strana. Ne podržavamo, ne izdajemo garancije ili potvrde o ovim proizvodima ili uslugama i ne prihvatamo odgovornost za sadržaj web sajtova koji su povezani sa našima. Linkovi ka drugim stranicama (web sajtovima) su pogodni isključivo za upotrebu korisnika, koji je dužan da samostalno odlučuje o mogućnostima korišćenja proizvoda, usluga I sajtova trećih lica.

 • 6.5 Sadržaj Web sajta je isključivo informativnog karaktera i nema nameru da sugeriše ili savetuje informacije na koje se oslanja. Iako nastojimo da ažuriramo informacije na našem Web sajtu, ne postavljamo nikakve izjave ili garancije, eksplicitne ili implicitne, u vezi sa tačnošću, potpunošću i ažurnošću sadržaja objavljenog na web lokaciji.


7. Viša sila


 • 7.1 Ni na koji način ne odgovaramo za gubitke, štetu ili trošak sa kojim se korisnik može suočiti, direktno ili indirektno od neuspelog izvršenja ili kašnjenja izvršenja obaveza prema ovim Uslovima korišćenja, koji su prouzrokovani okolnostima koji su van naše kontrole, uključujući tu vandalizam, nesreće, kvarove ili oštećenje mašina ili opreme, požare, poplave, višu silu, štrajkove, blokade ili druge prekide rada (bez obzira da li to uključuje naše zaposlene) ili nestašicu materijala ili goriva na tržištu na dan prihvatanja narudžbine, ili koji su prouzrokovani drugim zakonskim ili administrativnim merama.


8. Razno


 • 8.1 Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju celokupan ugovor zaključen između kompanije SQ PRODUKCIJA kao prodavca i korisnika u vezi sa korišćenjem Web sajta, i ovim se zamenjuju svi prethodni dogovori i uslovi u vezi sa korišćenjem Web sajta.

 • 8.2 Ukoliko nadležni sud smatra neke odredbe u ovim Uslovima korišćenja potpuno ili delimično nezakonitim, nevažećim ili neprimenljivim, ovo u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj merodavnim pravom neće uticati na valjanost i primenljivost ostalih odredbi Uslova korišćenja.

 • 8.3 Naš neuspeh da usmerimo korisnika ka ispunjenju obaveza iz Uslova korišćenja ili naše odlaganje u primeni naših prava prema korisniku ili neuspeh u sprovođenju prava korisnika, ne znači naše odricanje od tog prava, te da korisnik ne mora da poštuje svoje obaveze.

 • 8.4 Naša prava i obaveze, prema ovim Uslovima korišćenja, možemo preneti na kompanije u našoj grupi bez saglasnosti korisnika. Korisnici ne mogu preneti svoja prava i obaveze iz ovih Uslova korišćenja na treća lica bez obavezne pisane saglasnosti BAT SEE i/ili SQ Produkcije.

 • 8.5 Ovi Uslovi korišćenja važe između BAT SEE i/ili SQ Produkcije i korisnika Web sajta.

 • 8.6 Korisniku ćemo slati obaveštenja i druge komunikacije na adresu elektronske pošte koju nam je Korisnik dostavio. Korisnik je dužan da nam svaku komunikaciju pošalje putem jednog od načina navedenih u članu 2.2. ovih Uslova korišćenja. Obaveštenja koja se šalju putem email-a će se smatrati primljenim 24 časa nakon slanja od strane pošiljaoca. Obaveštenja poslata prioritetnom poštom će se smatrati primljenim narednog radnog dana. Obaveštenja koja su objavljena na našem Web sajtu će se smatrati primljenim od strane korisnika prilikom naredne korisnikove posete Web sajtu, osim ukoliko to nije izričito na drugačiji način propisano.

 • 8.7 Zadržavamo pravo da izmenimo ili povučemo u bilo kom momentu ove Uslove korišćenja i sve izmene Uslova korišćenja će se primenjivati na svim nalozima na Web sajtu od datuma objavljivanja izmenjenih Uslova korišćenja na Web sajtu. Korisnik mora da pročita Uslove korišćenja i prihvati najnoviju verziju Uslova korišćenja objavljenih na Web sajtu. Na ove Uslove korišćenja se primenjuje srpsko pravo, a sve strane su saglasne da eventualne sudske sporove rešava nadležan srpski sud.

Česta pitanja

Šta je vuse go?

Vuse GO je jednokratna elektronska cigareta. Litijum jonsku bateriju nije moguće zameniti, a sam uređaj nije moguće puniti.

ZAŠTO NA MOM VUSE GO UREĐAJU TREPERI PLAVO SVETLO?

Plavo bljeskajuće svetlo koje treperi na dnu vašeg uređaja znači da je baterija uređaja potpuno prazna, stoga je uređaj potrebno odložiti i zameniti novim.

TREBAM LI DA PUNIM VUSE GO UREĐAJ?

Ne, Vuse GO je jednokratni uređaj i ne može se puniti.

Svaki Vuse GO je za jednokratnu upotrebu. Broj udisaja može varirati u zavisnosti od individualnog ponašanja potrošača.

KAKO KORISTITI VUSE GO UREĐAJ?

Kako biste započeli korišćenje svog Vuse GO uređaja, izvadite ga iz pakovanja, otvorite ga i sa njega skinite zaštitu, sa gornje i donje strane. Sam uređaj aktivirajte udisajem.

ZAŠTO IZ MOG VUSE GO UREĐAJA NE IZLAZI PARA?

Može biti neki od sledećih razloga:

Svaki Vuse GO je za jednokratnu upotrebu. Broj udisaja može varirati u zavisnosti od individualnog ponašanja potrošača.

 • Vaš Vuse Go je možda prazan, te ga treba odložiti i zameniti novim.

 • Moguće je da nečistoća blokira nastavak za usta, pa ga je potrebno očistiti suvom krpom ili antibakterijskim maramicama.

Ako vaš Vuse GO i dalje ne radi, molimo vas da se obratite timu za korisničku podršku na broj telefona 0800 333 442 ili putem maila na info@vuse.rs.

KOLIKO UDISAJA OMOGUĆAVA JEDNOKRATNI VUSE GO?

U zavisnosti od tipa uređaja, različit broj udisaja se može isporučiti kranjem korisniku.

Broj udisaja takođe zavisi i od individualne upotrebe.

KOJI SU DOSTUPNI JEDNOKRATNI VUSE GO UKUSI?

Vuse GO je dostupan u različitim ukusima. Za više informacija pogledajte SHOP.

KOJE SU RAZLIČITE NIKOTINSKE JAČINE JEDNOKRATNIH VUSE GO UKUSA?

Vuse GO je dostupan u rrazličitim nikotinskim jačinama, ali takođe i sa 0 mg/ml nikotina.

DA LI SE NIKOTINSKE SOLI NALAZE U TEČNOSTI ZA VUSE GO?

Da, VUSE GO tečnosti sadrže nikotinske soli, osim za ukuse koje imaju 0mg/ml nikotina.

OD ČEGA SE SASTOJI VUSE GO?

Sadržaj svakog VUSE GO-a možete pročitati na deklaraciji koja se nalazi na samoj kutiji u kojoj je uređaj spakovan.

KOJE SU SPECIFIKACIJE VUSE GO?

Vuse GO sadrži 2ml tečnosti i ima bateriju kapaciteta 370mAh.

KAKO BRINUTI O VUSE GO UREĐAJU?

Sledite instrukcije iz korisničkog uputstva koje ste dobili uz VUSE GO uređaj.

 • čuvajte Vuse GO na temperaturi od 0–35°C

 • nemojte povlačiti, gnječiti, bušiti, spaljivati ili potapati uređaj u vodu, Vuse GO proizvod držite suvim

 • nikada ne ostavljajte uređaj na direktnoj sunčevoj svetlosti ili blizu izvora toplote

 • ne koristite u blizini zapaljivih tečnosti ili plinova

KAKO ČISTITI VUSE GO UREĐAJ?

Koristite suvu krpu ili antibakterijske maramice za čišćenje nastavka za usta i ostaviti da se nastavak za usta osuši pre upotrebe

ŠTA ZNAČI BROJANJE UDISAJA?

Broj udisaja, na primer "do 500 udisaja po uređaju" daje naznaku koliko će udisaja proizvod dati na temelju testiranja proizvoda pri postavljenoj veličini udisaja.

Za proizvode zatvorenog sistema koji se ne mogu puniti, kao što je Vuse Go, to se temelji na broju udisaja koje će proizvod isporučiti tokom svog životnog veka, sve dok proizvod više ne ispušta paru.

Za proizvode zatvorenog sistema koji se mogu puniti, kao što je Vuse PRO, to se temelji na broju udisaja koje će POD/dopuna isporučiti dok se tečnost ne potroši.

KAKO ODREĐUJEMO BROJ UDISAJA?

Broj udisaja određuje se testiranjem proizvoda na mašini za testiranje uređaja. Ova mašina je sposobna da izvrši 1000 udisaja koji su identični.

Mašina za testiranje uređaja programirana je da vrši udisaje prema postavljenim parametrima, a jedan od njih je dužina vremena za svaki udisaj.

Brojanje udisaja prestaje u trenutku kada težina proizvedenog aerosola po udisaju značajno padne. Konačni broj udisaja temelji se na proseku od 5 testiranih uzoraka.

JESU LI BATERIJE U VUSE UREĐAJIMA SIGURNE?

Naši uređaji sadrže litij-ionske baterije slične drugoj potrošačkoj elektronici.

Naši proizvodi ispunjavaju sve međunarodne i nacionalne sigurnosne zahteve.

Kako biste izbegli bilo kakav kvar na vašem Vuse Pro proizvodu, koristite i punite svoj Vuse Pro uređaj samo opremom koja se nalazi u vašem kompletu.

Za više informacija uvek možete da proverite uputstva o korisničkim iskustvima.

KOLIKO DUGO TRAJE VUSE PRO UREĐAJ?

Dobro održavan i redovno korišten Vuse PRO uređaj dizajniran je da traje najmanje 12 meseci, ali će to zavisiti od načinu upotrebe uređaja.

Vuse PRO uređaji bi trebali da traju oko 300 ciklusa potpunog punjenja/pražnjenja, pre nego što se učinkovitost baterije pogorša.

To je uobičajeno za sve litij-ionske baterije.

KAKO DA PUNIM SVOJ VUSE PRO UREĐAJ?

Kako biste izbegli rizik od požara, povreda i/ili štete na vašem Vuse PRO proizvodu ili drugoj imovini, punite svoj Vuse uređaj samo s opremom koja se nalazi u vašem kompletu ili s kompatibilnim dodacima za punjenje.

E-cigarete se NE smeju puniti pomoću USB priključaka televizora ili druge audio-vizualne opreme koja nije posebno dizajnirana za punjenje litij-ionskih baterija.

KADA TREBAM DA PROMENIM VUSE PRO POD/DOPUNU?

 • kad prestane da proizvodi paru

 • ukoliko se ukus ili kvalitet pare pogorša

 • kada vidite da je nestala tečnost u POD-u/dopuni

KAKO MOGU da znam JE LI MOJ VUSE pro pod/dopuna PRAZNa?

Možete primetite pogoršanje kvaliteta ukusa kada je u POD-u/dopuni malo tečnosti.

Ako se to desi, zeleno LED svetlo će početi bljeskati dok udišete i neće proizvoditi nikakvu paru.

To je vreme kada biste trebali da promenite POD/dopunu. Stanje tečnosti u POD-u/dopuni možete lako proveriti uklanjanjem POD-a/dopune.

IZ MOG VUSE PODa NE IZLAZI PARA – šta da radim?

Ovde je uzrok ili sigurnosni razlog ili problemi sa baterijom:

 • možda ćete morati promijeniti svoj VUSE PRO POD/dopunu

 • možda ćete morati napuniti bateriju

Za više informacija pogledajte uputstvo za upotrebu.

OBAVEŠTENJA I USLOVI ONLINE KUPOVINE

Poštovani potrošači molim Vas da pažljivo pročitate sekciju na ovom sajtu pod nazivom „Uslovi korišćenja“ pre upotrebe našeg sajta. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili uslove korišćenja online kupovine (u daljem tekstu: „Uslovi online kupovine“).

Korisnik je svako lice koje pristupa sajtu vuse.rs i svim njegovim sadržajima (u daljem tekstu: „Veb sajt“).

Potrošač je fizičko lice koje kupuje bilo koji Vuse proizvod dostupan za kupovinu preko Veb sajta (u daljem tekstu: „Proizvod“).

Prodavac Proizvoda preko Veb sajta je kompanija SQ Produkcija doo Plandište (u daljem tekstu: „Prodavac”),MB: 21379743; PIB: 110724059, sa sedištem u Plandištu, ul. Vuka Karadžića br. 49, 26 360 Plandište, broj telefona: 0800333442 i, email adresa: info@vuse.rs, a na osnovu ugovora zaključenog sa kompanijom British American Tobacco South East Europe doo Beograd, MB: 17334476, PIB: 100000065, sa sedištem u Beogradu, ul. Bulevar Milutina Milankovića 1ž, 11070 Novi Beograd (u daljem tekstu: „BAT SEE”).


Uputstvo za online kupovinu


 • 1. Kada pronađete Proizvod koji želite da naručite, kliknite na njegovu sličicu ili naziv pored sličice da uđete na stranu sa detaljnim prikazom ili na dugme „Dodaj u korpu“ ukoliko želite odmah da kupite željeni Proizvod;

 • 2. Na strani sa detaljnim prikazom kliknite dugme „Dodaj u korpu“ da biste ubacili Proizvod u svoju korpu za kupovinu;

 • 3. Prikazaće Vam se strana sa sadržajem korpe. Kliknite na dugme „Nastavi porudžbinu“;

 • 4. Prikazaće Vam se formular za način plaćanja. Popunite formular i kliknite da ste pročitali politiku privatnosti Veb sajta, te kliknite dugme „Naruči“;

 • 5. Videćete stranu sa detaljima narudžbe. Proverite i potvrdite detalje narudžbe. Zatim kliknite dugme „Potvrđujem narudžbu“ da izvršite narudžbu; i

 • 6. Vaša porudžbenica je uspešno kreirana, na Vašu e-mail adresu stići će potvrda sa specifikacijom Vaše porudžbine.

Cene

Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan porudžbine i u njih je uključen PDV. Sve cene su date u dinarima i sva plaćanja se vrše u dinarima (RSD).

Po zaključenju porudžbine na Veb sajtu, dobićete e-mail potvrdu porudžbine. Ovaj e-mail sadrži Vaše podatke, koje ste ostavili prilikom poručivanja. Tek nakon dostavljanja potvrde od strane Prodavca na e-mail potrošača, ugovor o prodaji se smatra zaključenim. U slučaju da nismo u mogućnosti da potvrdimo porudžbinu i zaključimo ugovor, bićete obavešteni.

Isporuka

Proizvodi koje poručite putem Veb sajta biće isporučeni posredstvom kurirskih službi sa kojima Prodavac ostvaruje saradnju, a plaćate ih prilikom preuzimanja gotovinom.

Isporuka je besplatna.

Rok isporuke je 3 radna dana od dana kada je Prodavac potvrdio porudžbinu.

Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o tome ćete biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom poručivanja Proizvoda.

Prilikom prijema Proizvoda koje dostavlja kurirska služba, Potrošač je dužan da sa licem koje dostavi Proizvod, otpakuje i detaljno vizuelno pregleda isti, da bi se uverio da li postoje fizička oštećenja. Ukoliko postoje fizička oštećenja, Potrošač ima pravo da odbije prijem Proizvoda.

Sva dodatna pitanja u vezi Proizvoda, cena ili isporuke možete nam postaviti i putem telefona na broj 0800333442 ili e-maila na adresu: info@vuse.rs. Biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo.

Odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana dostavljanja naručenog Proizvoda, bez navođenja razloga.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija, koji se dostavlja na e-mail potrošača, a isti možete preuzeti i ovde.

Pravo od odustanka od ugovora ne odnosi se na kupovinu na prodajnim mestima s obzirom na to da to nije kupovina na daljinu i izvan poslovnih prostorija.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije Proizvod koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao Proizvod Prodavcu, u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Potrošač je dužan da Proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak, Proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe u slučaju odustanka snosi potrošač. Proizvod se vraća na adresu Dr Teodora Borockog 14, Novi Beograd.

Moguće je vratiti samo Proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.).

Po prijemu Proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja Proizvodom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost Proizvoda. Procenat oštećenja utvrđuje ovlašćeno lice Prodavca, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje Proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se Proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i Proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Odustanak od ugovora

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

 • 1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;

 • 2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;

 • 3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.

Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:

 • 1) nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;

 • 2) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;

 • 3) obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe prodavacotkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 • 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;

 • 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

 • 3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;

 • 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca u skladu sa zakonom.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava potrošača na otklanjanje nesaobraznosti ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Navedeni rokovi ne teku u periodu koji prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.

Reklamacija

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava vezanih za otklanjanje nesaobraznosti i garanciju kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno u bilo kom prodajnom mestu Prodavca, telefonom preko broja: 0800333442 ili elektronskim putem na email adresu info@vuse.rs, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku trgovca da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

U slučaju usvajanja reklamacije potrošača, svi troškovi (zamena proizvoda - preuzimanje neispravnog i slanje novog proizvoda) se vrše o trošku Prodavca, preko kurirske službe sa kojom Prodavac ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji.

Kodeksi ponašanja u skladu sa kojim postupa Prodavac

Prodavac u svom poslovanju na osnovu ugovora sa kompanijom BAT SEE postupa u skladu sa kodeksima:

 • International Marketing Principles

 • International Marketing Principles – Guidelines

 • BAT Standards of Business Conduct

 • Group Supplier Code of Conduct koje možete naći na sledećem sajtu: https://www.bat.com/principles

Politika privatnosti

British American Tobacco South-East Europe (u daljem tekstu “BAT” ili “Kompanija”) kao rukovalac podataka o ličnosti, želi da Vas informiše u skladu sa članom 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 87/2018)(u daljem tekstu "ZZPL").

U vezi sa svrhama i modalitetima obrade podataka o ličnosti korisnika, u ovoj Politici privatnosti pružamo Vam informacije koje se odnose na:

 • vrstu prikupljenih podataka o korisniku;

 • pravni osnov za prikupljanje podataka;

 • prirodu i svrhu obrade podataka o ličnosti;

 • period čuvanja prikupljenih podataka;

 • prenos podataka trećim licima;

 • prava zainteresovanih lica – kako nas kontaktirati; i

 • našu politiku upotrebe kolačića (cookies).


Podela prikupljenih podataka o ličnosti korisnika


Prikupljamo podatke o ličnosti koje korisnik ostavlja:

 • prilikom online kupovine VUSE proizvoda

 • prilikom izjavljivanja reklamacije na VUSE proizvod.


Prikupljanje podataka prilikom online kupovine VUSE proizvoda


Prilikom online kupovine Vuse proizvoda BAT prikuplja sledeće podatke o ličnosti: ime; prezime; datum rođenja; adresu; elektronsku adresu; broj telefona; poštanski broj i drugi podaci koje korisnik prilikom podnošenja reklamacije eventualno podeli sa BAT-om i/ili licem ovlašenim od strane BAT-a. Prikupljeni podaci se upotrebljavaju u skladu sa principima neophodnosti, zakonitosti, ispravnosti, proporcionalnosti i transparentnosti pružanja usluga korisniku.

Prikupljeni podaci o ličnosti korisnika se uglavnom obrađuju elektronskim i telematskim putem (automatska obrada podataka).


Priroda i svrha obrade podataka o ličnosti prikupljenih prilikom online kupovine Vuse proizvoda


Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti korisnika i to, ime; prezime; adresu i datum rođenja, broj telefona, E-mail i poštanski broj, je preduzimanje pripremnih radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora o kupovini, kao i kasnije izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose (primera radi, isporuka Vuse proizvoda, mogućnost zamene Vuse uređaja, u slučaju njegovog kvara).

Podaci koje korisnici dostavljaju prilikom online kupovine Vuse proizvoda, obrađuju se i koriste u periodu od 24 meseca.


Prenos podataka trećim licima


Kompanija koristi treća lica za određene aktivnosti obrade podataka. Treće strane koje su uključene u ove aktivnosti su pažljivo odabrane, iskusne, sposobne i pouzdane i nude dovoljne garancije u vezi sa njihovim poštovanjem zakona i drugih propisa koji uređuju obradu podataka, uključujući i bezbednosni profil takvih podataka o ličnosti.

Radi izvršavanja ugovora sa korisnikom u vezi kupovine Vuse proizvoda, Vaši podaci mogu biti podeljeni privrednom društvu SQ Produkcija doo Plandište MB: 21379743; PIB: 110724059, sa sedištem u Plandištu, ul. Vuka Karadžića br. 49, 26 360 Plandište, sa kojim Rukovalac ima zaključen ugovor o obradi podataka o ličnosti.

Kompanija je imenovala treća lica kao odgovorne za kontrolu podataka ili ih je u svakom slučaju izričito ovlastila za obradu podataka koja je opisana u ovoj izjavi.

Kompanija periodično verifikuje da treća lica obavljaju svoje dužnosti i da preduzimaju mere za zaštitu podataka o ličnosti.

Na zahtev korisnika, kompanija će mu dostaviti listu obrađivača putem e-pošte.

Kompanija će vršiti prenos podataka korisnika trećim licima, kako bi se oni mogli koristiti u svrhu tržišne analize i obrade podataka, statističkih ili ciljanih, o proizvodima za prodaju, definišući promotivne aktivnosti ili promotivne ponude.

Pristup podacima o ličnostima mogu imati i druge kompanije iz British American Tobacco grupacije, sa sedištem u drugim zemljama (lociranim u inostranstvu, na teritoriji država članica Evropske Unije), imajući u vidu da se podaci koji se prikupljaju pohranjuju na serverima koji se nalaze u njihovom vlasništvu. Prenos podataka van Srbije će se odvijati samo u zemljama koje garantuju adekvatnu zaštitu podataka o ličnosti na osnovu odluke Vlade Republike Srbije ili u skladu sa odgovarajućim garancijama predviđenim u ZZPL.

Kompanija takođe može podeliti podatke o ličnosti korisnika sa državnim organima ukoliko to zahtevaju zakoni i drugi propisi, upravne ili sudske odluke, itd.


Prava lica – obrazac za kontakt


Prava lica na osnovu ZZPL:

Pravo na davanje/nedavanje pristanka za obradu

Svako fizičko lice ima pravo da rukovaocu da/ne da pristanak za obradu podataka o sebi, ako rukovalac ne vrši obradu na osnovu zakonskog ovlašćenja, legitimnog interesa, ili nekog drugog pravnog osnova propisanog ZZPL-om. Fizičko lice može da da punovažan pristanak i preko punomoćnika, a može pristanak i da opozove. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koju je rukovalac sprovodio na osnovu pristanka pre opoziva. Da bi lice dalo pristanak, rukovalac je dužan da ga prethodno upozna o svom identitetu i svim ostalim pitanjima iz člana 23 ZZPL.

Pravo na obaveštenje o obradi

Lice ima pravo da zahteva da ga rukovalac potpuno i istinito obavesti o tome da li obrađuje podatke o njemu, koje podatke, u koju svrhu, i po kom pravnom osnovu obrađuje, i od koga te podatke prikuplja; ; ko su korisnici kojih podataka, u koje svrhe i po kom pravnom osnovu; kome i koji podaci se prenose; kao i svim ostalim pitanjima iz člana 26 ZZPL.

Pravo na pristup

Lice ima pravo da zahteva da mu se omogući pristup podacima koji se na njega odnose. Pravo na pristup obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje beležaka.

Pravo na kopiju

Lice ima pravo da od rukovaoca zahteva kopiju podataka koji se na njega odnose, pri čemu je dužan da snosi samo nužne troškove izrade i predaje kopije.

Pravo na ispravku i dopunu

Lice ima i pravo da od rukovaoca zahteva da se njegovi netačni podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave. Lice takođe ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje

Lice ima pravo da zahteva brisanje svojih podataka onda kada ti podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe obrade, kao i u drugim slučajevima propisanim članom 30 ZZPL.

Pravo na ograničenje obrade

U slučaju kada osporava tačnost svojih podataka, kao i u drugim slučajevima propisanim članom 31 ZZPL, lice ima pravo da traži ograničenje obrade svojih podataka. Kada je obrada podataka ograničena, rukovalac može samo da pohranjuje podatke. Bilo koja druga obrada takvih podataka, dozvoljena je samo na osnovu pristanka lica, ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ili zbog zaštite prava drugih lica, ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.

Pravo na prenosivost podataka

Kada se obrada podataka zasniva na pristanku, lice ima pravo da svoje podatke koje je prethodno dostavilo rukovaocu, primi od rukovaoca u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku. Takođe ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca.

Ukoliko korisnik želi da kontaktira kompaniju kako bi postavio pitanja ili iskazao neke nedoumice, potrebno je da se obrati našoj stranici Kontakti ili da pošalje e-poštu na info@vuse.rs

U tu svrhu, dovoljno je poslati pisani zahtev na gorepomenutu adresu e-pošte. Osim toga, na svakom servisu za primanje elektronske pošte, postoji link koji će onemogućiti dalje slanje biltena i drugih reklamnih poruka (obaveštenja).

Obaveštavamo korisnika da ima pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd.


Naša politika o upotrebi kolačića (cookies)


Na našem sajtu su prisutni cookies koji su dizajnirani da korisnicima pruže bolju uslugu i podjednako pružaju bolju navigaciju, što predstavlja poboljšanje ovoga sajta. Ova politika razjašnjava naše metode delovanja.


Kolačići (Cookies)


Naša politika upotrebe kolačića (cookies)

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo mogli da Vas razlikujemo od drugih korisnika. Kolačići su male količine informacija koje naš web server postavlja na web pretraživač Vašeg računara ili mobilnog telefona i koje se smeštaju na hard disk Vašeg uređaja. Bilo koje upućivanje na ili spominjanje kolačića u ovoj Politici uključuje i druge vrste automatizovanog pristupanja informacijama ili pohranjivanja informacija na Vašem uređaju. Ti kolačići nam pomažu da Vam pružimo ugodno iskustvo pretraživanja našeg sajta i ujedno nam omogućuju da ga poboljšamo.

Kolačić je mala datoteka koja se sastoji od slova i brojeva koju pohranjujemo na Vašem pretraživaču ili hard disku Vašeg računara.

Kolačići sadrže podatke koji se prenose na hard disk Vašeg računara. Kako bi sajt brzo, sigurno i pravilno funkcionisao, on prikuplja obavezne kolačiće koji ne mogu biti isključeni. Obično se postavljaju kao reakcija na Vaše radnje kao što su: postavke privatnosti, prijava, popunjavanje obrazaca. Kada ste pristupili ovom sajtu dobili ste poruku kojom ste obavešteni o korišćenju kolačića na ovom sajtu. Kako bismo Vam dostavili tu poruku morali smo da koristimo kolačiće. U slučaju da odlučite da koristite ovaj sajt i pristanete da koristite kolačiće, dalji kolačići će se pohranjivati na Vaš uređaj, na dole opisani način.

Kako bismo unapredili korisničko iskustvo i poboljšali funkcionalnost ovog sajta, prikupljamo i neke analitičke kolačiće koji nam omogućavaju jedinstvenu identifikaciju korisnika i koji nam pomažu da poboljšamo sajt (IP adresa, Client ID). Navedeni podaci pohranjuju se u pseudoanonimizovanom obliku. U ostalim slučajevima ne koristimo kolačiće na ovom sajtu. Međutim, u slučaju da na našem sajtu postoji sadržaj koji pružaju drugi pružaoci usluga, ti drugi pružaoci usluga mogu da postave kolačiće na Vašem računaru ili mobilnom uređaju, u skladu s njihovom politikom zaštite privatnosti.

Informacije o trajanju pohranjivanja kolačića su sledeće - vreme pohranjivanja i čuvanja kolačića je ograničeno, i to kako sledi:

 • _ga (koristi Google Analytics za razlikovanje korisnika) – 2 godine od postavljanja / ažuriranja

 • _gat (koristi Google Analytics za regulaciju stope zahteva) – 1 minut od postavljanja / ažuriranja

 • _gid (koristi se za identifikaciju korisnika) – 24 sata od postavljanja / ažuriranja

Informacije oko isključivanja kolačića

Isključivanje kolačića

Trenutno postoji nekoliko sajtova za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više se možete informisati na sledećem linku.

Obaveštenje o izmenama

Bilo koja izmena u ovoj Politici privatnosti biće objavljena na website-u www.vuse.rs i važiće počev od dana objavljivanja. Izmene će se odnositi na podatke koje budemo prikupljali od dana njihovog objavljivanja, a ne i na podatke koje smo do tada prikupili. Vaša je odgovornost da pregledate ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, i da se uverite da ste upoznati sa njenim izmenama.


RECIKLIRAJ SA NAMA


Postani deo promene i recikliraj svoj iskorišćeni VUSE uređaj.


Svoj VUSE uređaj možeš odložiti na odgovarajuće mesto na našoj Vuse zoni na sledećoj adresi:

Vuse/GLO zona

UŠĆE SHOPPING CENTAR

Bulevar Mihajla Pupina 4, Beograd.


Česta pitanja

VUSE GO

Koji ukusi VUSE GO postoje?

Ukuse za VUSE GO možete pronaći u našoj online prodavnici.

Koje su dimenzije elektronske cigarete VUSE GO?

107,95 mm dužina x 15mm dubina x 15mm širina

Koliko udaha omogućava VUSE GO?

Svaki VUSE GO uređaj za jednokratnu upotrebu obezbeđuje do 500 udaha pre nego što se baterija isprazni, izmereno u laboratorijskim testovima. Ipak, navedeni broj udaha može se razlikovati od ponašanja pri individualnoj upotrebi.

Koje su karakteristike proizvoda VUSE GO?

VUSE GO sadrži 2ml tečnosti za punjenje i ima bateriju od 370 mAh.

Do 500 udaha po proizvodu*

Vuse Go odricanje odgovornosti: *Zasnovano na laboratorijskom testiranju novoproizvedenog proizvoda i može se razlikovati u zavisnosti od ponašanja pojedinaca.

Šta znači brojanje udaha?

Za proizvode zatvorenog sistema koji se ne mogu puniti, kao što je Vuse Go, ovo se zasniva na broju udaha koje će proizvod isporučiti tokom svog životnog veka, sve do trenutka kada proizvod prestane da isporučuje paru.

Kako da odredimo broj udaha?

Broj udaha se određuje testiranjem proizvoda na mašini za prikupljanje aerosola za vaping. Ova mašina je sposobna da izvrši 1000 identičnih udaha. Ova mašina jeje programirana da testira proizvod u skladu sa postavljenim parametrima, jedan od njih je dužina vremena za svako uvlačenje (trajanje uvlačenja). Brojanje udaha se zaustavlja u trenutku kada težina aerosola proizvedenog po udahu značajno opadne. Konačni broj udaha se zasniva na proseku od 5 testiranih uzoraka.

Kako je podešeno trajanje uvlačenja?

Svaki korisnik proizvoda će imati različite obrasce upotrebe tokom dana i u poređenju sa drugim korisnicima proizvoda. Ovo je važan faktor koji treba uzeti u obzir pri postavljanju trajanja uvlačenja za testiranje. Uzimajući u obzir ovaj širok spektar obrazaca upotrebe, vršimo testiranje na 2 različita trajanja uvlačenja, da bismo pokrili reprezentativan opseg trajanja uvlačenja na osnovu upotrebe proizvoda.
1. Trajanje uvlačenja postavljeno na 1 sekundu
2. Trajanje uvlačenja podešeno na 3 sekunde (zasnovano na standardnom ISO 207681 režimu)

Uvid u ponašanje potrošača pri uvlačenju pokazuje da je trajanje uvlačenja od 3 sekunde precenjeno trajanje uvlačenja za većinu korisnika zatvorenih sistema koji se ne mogu puniti i koji se mogu puniti. Stoga, da bismo podržali navigaciju potrošača u dostupnim proizvodima, koristimo trajanje uvlačenja od 1 sekunde na našim pakovanjima. Nastavićemo da koristimo ISO standardni režim za naučne studije i regulatorne podneske. Kao što je gore opisano, ovaj broj udaha se zasniva na laboratorijskim ispitivanjima i može da varira u zavisnosti od individualnog ponašanja pri upotrebi.

Broj udaha za Vuse proizvode za 2 različita trajanja uvlačenja je sledeći:
Vuse Product Trajanje uvlačenja 1 sekunda
(broj udaha)
Trajanje uvlačenja 3 sekunde
(broj udaha)
Vuse Go 500 170
(Broj udaha važi za trenutne opsege na dan 31. marta 2022.)
1Međunarodna organizacija za standardizaciju, 2018. Parni proizvodi – Rutinska analitička mašina za vaping – Definicije i standardni uslovi. ISO 20768:2018.

Održavanje proizvoda

Kako da čuvam Vuse Go?

Pratite uputstva navedena u Vuse GO brošuri. Između ostalog, oni uključuju: Čuvati VUSE GO na 0–35°C Nemojte vući, lomiti, bušiti, spaljivati ili potapati u vodu, održavajte proizvod suvim. Proizvod nikada ne ostavljajte izložen direktnoj sunčevoj svetlosti ili blizu izvora toplote. Ne koristite u blizini zapaljenih tečnosti ili gasova.

Kako da očistim VUSE GO?

Koristite suvu krpu. Alternativno, možete koristiti antibaterijske maramice. Pustite da se osuši pre upotrebe.

Ostale informacije

Zašto VUSE GO ne proizvodi paru?

To može biti jedan od sledećih razloga: Vaša VUSE GO baterija je prazna. U ovom slučaju, potrebno ga je pravilno odložiti. Možda je potrebno očistiti proizvod, za čišćenje koristite suvu krpu. Ako primetite da VUSE GO ne radi pravilno, a preuzeli ste mere čišćenja i provere, kontaktirajte tim za korisničku podršku (0800 333 442).

Zašto je VUSE GO prestao da radi?

Svaki VUSE GO uređaj za jednokratnu upotrebu obezbeđuje do 500 udaha pre nego što se baterija isprazni, izmereno u laboratorijskim testovima, dok se pak navedeni broj udaha može razlikovati od ponašanja pri individualnoj upotrebi. Baterija je dizajnirana da se isprazni pre nego što se isprazni tečnost za punjenje kako bi se izbegao vruć ukus i nedostatak pare.

Da li treba da napunim VUSE GO? Mogu li da dopunim svoj VUSE GO?

Svaki VUSE GO uređaj za jednokratnu upotrebu obezbeđuje do 500 udaha pre nego što se baterija isprazni, izmereno u laboratorijskim testovima, dok se pak navedeni broj udaha može razlikovati od ponašanja pri individualnoj upotrebi. Baterija je dizajnirana da se isprazni pre nego što se isprazni tečnost za punjenje kako bi se izbegao vruć ukus i nedostatak pare. U skladu sa gore navedenim, a s obzirom da VUSE GO uređaj predstavlja uređaj za jednokratnu upotrebu, nakon što se baterija isprazni, nije moguće napuniti ili dopuniti VUSE GO uređaj.

Česta pitanja

Šta je vuse go?

Vuse GO je jednokratna elektronska cigareta. Litijum jonsku bateriju nije moguće zameniti, a sam uređaj nije moguće puniti.

ZAŠTO NA MOM VUSE GO UREĐAJU TREPERI PLAVO SVETLO?

Plavo bljeskajuće svetlo koje treperi na dnu vašeg uređaja znači da je baterija uređaja potpuno prazna, stoga je uređaj potrebno odložiti i zameniti novim.

TREBAM LI DA PUNIM VUSE GO UREĐAJ?

Ne, Vuse GO je jednokratni uređaj i ne može se puniti.

Svaki Vuse GO je za jednokratnu upotrebu. Broj udisaja može varirati u zavisnosti od individualnog ponašanja potrošača.

KAKO KORISTITI VUSE GO UREĐAJ?

Kako biste započeli korišćenje svog Vuse GO uređaja, izvadite ga iz pakovanja, otvorite ga i sa njega skinite zaštitu, sa gornje i donje strane. Sam uređaj aktivirajte udisajem.

ZAŠTO IZ MOG VUSE GO UREĐAJA NE IZLAZI PARA?

Može biti neki od sledećih razloga:

Svaki Vuse GO je za jednokratnu upotrebu. Broj udisaja može varirati u zavisnosti od individualnog ponašanja potrošača.

 • Vaš Vuse Go je možda prazan, te ga treba odložiti i zameniti novim.

 • Moguće je da nečistoća blokira nastavak za usta, pa ga je potrebno očistiti suvom krpom ili antibakterijskim maramicama.

Ako vaš Vuse GO i dalje ne radi, molimo vas da se obratite timu za korisničku podršku na broj telefona 0800 333 442 ili putem maila na info@vuse.rs.

KOLIKO UDISAJA OMOGUĆAVA JEDNOKRATNI VUSE GO?

U zavisnosti od tipa uređaja, različit broj udisaja se može isporučiti kranjem korisniku.

Broj udisaja takođe zavisi i od individualne upotrebe.

KOJI SU DOSTUPNI JEDNOKRATNI VUSE GO UKUSI?

Vuse GO je dostupan u različitim ukusima. Za više informacija pogledajte SHOP.

KOJE SU RAZLIČITE NIKOTINSKE JAČINE JEDNOKRATNIH VUSE GO UKUSA?

Vuse GO je dostupan u rrazličitim nikotinskim jačinama, ali takođe i sa 0 mg/ml nikotina.

DA LI SE NIKOTINSKE SOLI NALAZE U TEČNOSTI ZA VUSE GO?

Da, VUSE GO tečnosti sadrže nikotinske soli, osim za ukuse koje imaju 0mg/ml nikotina.

OD ČEGA SE SASTOJI VUSE GO?

Sadržaj svakog VUSE GO-a možete pročitati na deklaraciji koja se nalazi na samoj kutiji u kojoj je uređaj spakovan.

KOJE SU SPECIFIKACIJE VUSE GO?

Vuse GO sadrži 2ml tečnosti i ima bateriju kapaciteta 370mAh.

KAKO BRINUTI O VUSE GO UREĐAJU?

Sledite instrukcije iz korisničkog uputstva koje ste dobili uz VUSE GO uređaj.

 • čuvajte Vuse GO na temperaturi od 0–35°C

 • nemojte povlačiti, gnječiti, bušiti, spaljivati ili potapati uređaj u vodu, Vuse GO proizvod držite suvim

 • nikada ne ostavljajte uređaj na direktnoj sunčevoj svetlosti ili blizu izvora toplote

 • ne koristite u blizini zapaljivih tečnosti ili plinova

KAKO ČISTITI VUSE GO UREĐAJ?

Koristite suvu krpu ili antibakterijske maramice za čišćenje nastavka za usta i ostaviti da se nastavak za usta osuši pre upotrebe

ŠTA ZNAČI BROJANJE UDISAJA?

Broj udisaja, na primer "do 500 udisaja po uređaju" daje naznaku koliko će udisaja proizvod dati na temelju testiranja proizvoda pri postavljenoj veličini udisaja.

Za proizvode zatvorenog sistema koji se ne mogu puniti, kao što je Vuse Go, to se temelji na broju udisaja koje će proizvod isporučiti tokom svog životnog veka, sve dok proizvod više ne ispušta paru.

Za proizvode zatvorenog sistema koji se mogu puniti, kao što je Vuse PRO, to se temelji na broju udisaja koje će POD/dopuna isporučiti dok se tečnost ne potroši.

KAKO ODREĐUJEMO BROJ UDISAJA?

Broj udisaja određuje se testiranjem proizvoda na mašini za testiranje uređaja. Ova mašina je sposobna da izvrši 1000 udisaja koji su identični.

Mašina za testiranje uređaja programirana je da vrši udisaje prema postavljenim parametrima, a jedan od njih je dužina vremena za svaki udisaj.

Brojanje udisaja prestaje u trenutku kada težina proizvedenog aerosola po udisaju značajno padne. Konačni broj udisaja temelji se na proseku od 5 testiranih uzoraka.

JESU LI BATERIJE U VUSE UREĐAJIMA SIGURNE?

Naši uređaji sadrže litij-ionske baterije slične drugoj potrošačkoj elektronici.

Naši proizvodi ispunjavaju sve međunarodne i nacionalne sigurnosne zahteve.

Kako biste izbegli bilo kakav kvar na vašem Vuse Pro proizvodu, koristite i punite svoj Vuse Pro uređaj samo opremom koja se nalazi u vašem kompletu.

Za više informacija uvek možete da proverite uputstva o korisničkim iskustvima.

KOLIKO DUGO TRAJE VUSE PRO UREĐAJ?

Dobro održavan i redovno korišten Vuse PRO uređaj dizajniran je da traje najmanje 12 meseci, ali će to zavisiti od načinu upotrebe uređaja.

Vuse PRO uređaji bi trebali da traju oko 300 ciklusa potpunog punjenja/pražnjenja, pre nego što se učinkovitost baterije pogorša.

To je uobičajeno za sve litij-ionske baterije.

KAKO DA PUNIM SVOJ VUSE PRO UREĐAJ?

Kako biste izbegli rizik od požara, povreda i/ili štete na vašem Vuse PRO proizvodu ili drugoj imovini, punite svoj Vuse uređaj samo s opremom koja se nalazi u vašem kompletu ili s kompatibilnim dodacima za punjenje.

E-cigarete se NE smeju puniti pomoću USB priključaka televizora ili druge audio-vizualne opreme koja nije posebno dizajnirana za punjenje litij-ionskih baterija.

KADA TREBAM DA PROMENIM VUSE PRO POD/DOPUNU?

 • kad prestane da proizvodi paru

 • ukoliko se ukus ili kvalitet pare pogorša

 • kada vidite da je nestala tečnost u POD-u/dopuni

KAKO MOGU da znam JE LI MOJ VUSE pro pod/dopuna PRAZNa?

Možete primetite pogoršanje kvaliteta ukusa kada je u POD-u/dopuni malo tečnosti.

Ako se to desi, zeleno LED svetlo će početi bljeskati dok udišete i neće proizvoditi nikakvu paru.

To je vreme kada biste trebali da promenite POD/dopunu. Stanje tečnosti u POD-u/dopuni možete lako proveriti uklanjanjem POD-a/dopune.

IZ MOG VUSE PODa NE IZLAZI PARA – šta da radim?

Ovde je uzrok ili sigurnosni razlog ili problemi sa baterijom:

 • možda ćete morati promijeniti svoj VUSE PRO POD/dopunu

 • možda ćete morati napuniti bateriju

Za više informacija pogledajte uputstvo za upotrebu.