1. Inleiding

1.1 Gelieve de Algemene voorwaarden van deze Website aandachtig te lezen, in het bijzonder de beperkingen van onze aansprakelijkheid, voordat u deze Website gebruikt.

1.2 Deze algemene voorwaarden van de Website ("Voorwaarden"), samen met alle informatie en documenten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn van toepassing op uw gebruik van deze Website (de "Website"). Elk gebruik hiervan omvat toegang tot, navigatie van of registratie om onze Website te gebruiken.

1.3 Door uw gebruik van deze Website stemt u in met deze Voorwaarden en aanvaardt u deze. U dient een kopie van deze Voorwaarden af ​​te drukken of ze te bewaren voor toekomstig gebruik.

1.4 We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Raadpleeg deze regelmatig om ervoor te zorgen dat u weet welke voorwaarden van toepassing zijn telkens wanneer u de Website gebruikt.

1.5 Als u niet instemt met deze Voorwaarden, mag u de Website niet gebruiken.

 


2. Informatie over ons

2.1 Deze Website wordt beheerd door British American Tobacco Belgium NV/SA, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Nieuwe Gentsesteenweg 21, 1702 Groot-Bijgaarden, België. (‘Vuse’, ‘wij’, ‘we’, ‘onze’ of ‘ons’). 

2.2 Ons BTW-nummer is BE0402.018.577.

2.3 Om contact met ons op te nemen, zie onze Contact Us-pagina of stuur een e-mail naar info@vuse.be of schrijf ons per post op Customer Services, British American Tobacco Belgium NV / SA, Nieuwe Gentsesteenweg 21, 1702 Groot-Bijgaarden, België.

 


3. Toegang tot onze Website

3.1 U gaat ermee akkoord dat u de Website alleen voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik zult gebruiken.

3.2 We kunnen niet garanderen dat onze Website, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. Toegang tot onze Website is toegestaan ​​op tijdelijke basis. We kunnen onze Website geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u als de Website om welke reden dan ook op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

3.3 U bent ervoor verantwoordelijk dat u over alle hardware en software beschikt die nodig is om toegang te krijgen tot de Website. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken wanneer u de Website bezoekt. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot onze Website, op de hoogte zijn van deze voorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en dat ze zich eraan houden.

3.4 U stemt ermee in:

a) de Website op generlei wijze te gebruiken om de privacy of andere rechten van andere gebruikers van de Website of een derde te schenden;

b) de Website niet te gebruiken op een manier die een aanmoediging, bewerkstelliging of aanzet kan zijn tot misdadige of onwettige handelingen, of die een andere persoon leed, schade of ongemak kan berokkenen;

c) niets te doen wat de Website of onze servers, systemen of apparatuur of die van derden kan beschadigen, noch zich toegang te verschaffen of zich trachten toegang te verschaffen tot gebruikersgegevens. U mag de Website niet aanvallen met een denial-of-serviceaanval of een verspreide denial-of-serviceaanval. Door deze bepaling te overtreden, pleegt u een strafbaar feit in de zin van artikel 431 van het Strafwetboek en/of artikelen XI.304 en XV.105 van het Wetboek van Economisch Recht. Zulke schendingen melden wij aan de bevoegde wetshandhavingsinstanties en wij zullen deze instanties onze medewerking verlenen door aan hen uw identiteit te onthullen. In geval van een dergelijke schending verliest u onmiddellijk het recht om onze Website te gebruiken;

d) niets te doen wat de Website aan een beledigende behandeling onderwerpt of de Website in diskrediet brengt of kan brengen;

e) deze Website noch de pagina’s of content ervan te dataminen, screenen, scrapen of crawlen, of (een) techniek(en) te gebruiken om geautomatiseerde vragen naar deze Website te sturen, tenzij u voorafgaand onze schriftelijke goedkeuring hebt gekregen;

f) geen misbruik te maken van of handelingen uit te voeren die de Website geheel of gedeeltelijk verstoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het doelbewust aanbrengen van softwarevirussen, trojans, wormen en ander materiaal dat technologische schade kan toebrengen; en

g) niet te verklaren, suggereren of op enige andere manier de indruk te geven dat u een handelsrelatie met ons hebt, of dat u handelt als onze tussenpersoon of dat wij enige overlegging van u aan de Website onderschrijven.

3.5 Wij waarborgen niet dat de Website veilig is of vrij van fouten of virussen.

 


4. ONZE CONTENT

4.1 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de illustraties, afbeeldingen, tekst, video- en audioclips, handelsmerken, logo's en andere inhoud die beschikbaar is op deze Website ("Inhoud") zijn eigendom van ons of worden met toestemming gebruikt.

4.2 Hoewel u elk deel van deze Website voor persoonlijk gebruik naar uw eigen computer kunt kopiëren, mag u de Inhoud die op de Website beschikbaar is niet kopiëren of opnemen in enig ander werk, inclusief uw eigen Website, of de Inhoud in een ander werk gebruiken. openbare of commerciële manier. Onze status (en die van alle geïdentificeerde bijdragers) als auteur van de Inhoud moet altijd worden erkend. U mag geen enkel deel van onze Website plaatsen of herdistribueren, tenzij u hiervoor een licentie van ons hebt. We behouden het volledige eigendomsrecht op al deze Inhoud, inclusief alle downloadbare software of code, alle afbeeldingen die zijn opgenomen in of gegenereerd door de software en alle bijbehorende gegevens. U mag het niet kopiëren, wijzigen, reproduceren, uploaden, verzenden, distribueren, reverse-engineeren, demonteren of anderszins converteren naar een andere vorm.

4.3 U mag de kennisgevingen met betrekking tot copyright, handelsmerken of andere merken die bij de Inhoud horen, niet wijzigen. U mag linken naar de startpagina van onze Website, maar u mag onze Inhoud niet op uw eigen site gebruiken. U mag geen deeplinken (d.w.z. een link naar een andere pagina dan de startpagina) naar onze Website of onze Website op andere websites plaatsen zonder onze specifieke schriftelijke toestemming.

4.4 Tenzij anders vermeld, zijn alle merknamen op deze Website de eigendom van BAT of van de vennootschappen van onze groep.

4.5 Als u de Inhoud afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze voorwaarden, wordt uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de inhoud die u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

 


5. ONS GEBRUIK VAN COOKIES

5.1 Persoonsgegevens die u ons verstrekt via onze Website worden enkel gebruikt in overeenstemming met deze Voorwaarden en ons Privacybeleid. Zorg dat u ons Privacybeleid hebt gelezen voordat u verdergaat.

5.2 Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u in met het gebruik ervan in overeenstemming met deze Voorwaarden en ons Privacybeleid.

5.3 Net als vele onlinediensten gebruiken we een technologie genaamd ‘cookies’, kleine gegevensbestanden die een internetserver naar uw browser stuurt en die bewaard worden op de harde schijf van uw toestel. Waar in deze Voorwaarden verwezen wordt naar ‘cookies’ heeft dat ook betrekking op andere manieren om automatisch toegang te verkrijgen tot of gegevens te bewaren op uw toestel. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken op de manieren beschreven in ons Cookiebeleid. Het staat u echter vrij om deze cookies op gelijk welk moment te verwijderen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor gedetailleerde informatie over de soorten cookies die we gebruiken op de Website, de doeleinden waarvoor we elk van deze cookies gebruiken, hoe u het gebruik van bepaalde cookies kunt in- en uitschakelen en de gevolgen hiervan.

 


6. Aansprakelijkheid

6.1 Wij zijn niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers in geval van verlies of schade, hetzij door contract of onrechtmatige daden (zoals nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, zelfs indien deze te voorzien zijn, voortvloeien uit of verband houden met:

a) het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken; of

b) gebruik van of vertrouwen op enige inhoud die op de Website wordt weergegeven.

6.2 Als u een professionele gebruiker bent, dient u rekening te houden met het feit dat wij in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor:

a) verlies van winst, verkoop, activiteit of inkomsten;

b) bedrijfsonderbreking;

c) verlies van verwachte besparingen;

d) verlies van bedrijfsopportuniteiten, goodwill of reputatie; of

e) enige indirecte of gevolgschade of gelijkaardige verliezen.

6.3 Wij bieden deze Website slechts aan voor huishoudelijk en privégebruik. U stemt ermee in onze Website niet voor commerciële of professionele doeleinden te gebruiken.

6.4 Ook al leveren wij redelijke inspanningen om de informatie op onze Website bij te werken, geven wij geen garanties of verklaringen of impliciete of expliciete beweringen of garanties dat de inhoud op onze Website nauwkeurig, volledig of bijgewerkt is.

6.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige verliezen of schade veroorzaakt door een virus, een verspreide denial-of-serviceaanval of ander technologisch schadelijk materiaal waarmee uw computermateriaal, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsrechtelijk materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze Website of voor het downloaden van enige inhoud erop, of op een Website die er aan gelinkt is

6.6 Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of de nalatigheid van onze agenten of werknemers of voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten door de wet.

6.7 We onderschrijven geen enkele garantie of doen geen uitspraken over die producten of diensten en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van Websites die op onze Website zijn gelinkt. Eventuele links naar andere Websites worden alleen voor uw gemak aangeboden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. U moet uw eigen beslissing nemen over het al dan niet gebruiken van producten, diensten en Websites van derden.

6.8 De inhoud van onze Website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u zich kunt baseren. Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze Website bij te werken, geven we geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud van onze Website accuraat, volledig of up-to-date is.

6.9 Er zijn verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid van toepassing op aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van de levering van goederen door gebruik aan u, die worden uiteengezet in onze verkoopvoorwaarden.

 


7. Gebeurtenissen of omstandigheden buiten onze controle

Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies, schade of onkosten die u direct of indirect oploopt als gevolg van het niet of vertraagd uitvoeren van een van onze verplichtingen onder deze Voorwaarden, veroorzaakt door omstandigheden buiten onze controle, waaronder, maar niet beperkt tot vandalisme, ongeval, defect of schade aan machines of uitrusting, brand, overstroming, overmacht, staking, lock-out of andere industriële geschillen (al dan niet met onze werknemers) of tekort aan materialen of brandstof tegen de markttarieven die gelden wanneer de bestelling is aanvaard, wetgevende of administratieve inmenging.

 


8. ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

8.1 Taal. Deze Voorwaarden kunnen u aangeboden worden in verschillende talen. De Engelstalige versie van deze Voorwaarden heeft evenwel voorrang.

8.2 Ons vertrouwen op deze Voorwaarden. We zijn van plan te vertrouwen op deze schriftelijke voorwaarden en elk document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen met betrekking tot hun onderwerp. Wij en u zijn wettelijk gebonden aan deze Voorwaarden.

8.3 Als een rechtbank oordeelt dat een deel van deze Voorwaarden onwettig is, blijven de andere Voorwaarden van kracht. Elk van de bepalingen in deze Voorwaarden is afzonderlijk toepasselijk. Als een rechtbank of bevoegde instantie oordeelt dat een van deze Voorwaarden illegaal, ongeldig of onuitvoerbaar is, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige Voorwaarden, die onverminderd van kracht blijven.

8.4 Zelfs indien wij de uitvoering van deze Voorwaarden niet meteen afdwingen, kunnen we deze nog steeds later afdwingen. Als wij nalaten erop aan te dringen dat u een van uw verplichtingen krachtens deze Voorwaarden nakomt, of als wij onze rechten jegens u vertragen of helemaal niet afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten ten aanzien van u, noch dat u niet gebonden bent aan uw plichten.

8.5 U hebt onze toestemming nodig om uw rechten over te dragen aan iemand anders. U kunt uw rechten of plichten op grond van deze Voorwaarden onder geen enkel beding op een andere persoon overdragen dan na ons schriftelijk akkoord daartoe.

8.6 Wij kunnen onze overeenkomst op grond van deze Voorwaarden overdragen aan iemand anders. Wij kunnen onze rechten en plichten krachtens deze Voorwaarden zonder uw instemming overdragen aan elke andere vennootschap binnen de BAT groep, zonder uw eventuele toestemming daartoe.

8.7 Niemand anders beschikt over enige rechten op grond van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden gelden tussen u en ons. Met uitzondering van andere vennootschappen in onze groep kan niemand een van deze Voorwaarden afdwingen.

8.8 Schriftelijke communicatie. We zullen kennisgevingen en andere mededelingen naar u sturen op het e-mailadres dat u ons heeft opgegeven. U moet alle kennisgevingen en andere mededelingen naar ons sturen via een van de communicatiemethoden waarnaar wordt verwezen in artikel 2.3 van deze Voorwaarden. Kennisgevingen die per e-mail of via het contactformulier worden verzonden, worden geacht te zijn ontvangen 24 uur na het tijdstip van verzending door de afzender. Kennisgevingen die per eersteklas post worden verzonden, worden geacht te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag. Kennisgevingen van ons die op onze Website verschijnen, worden geacht te zijn ontvangen wanneer u de Website de volgende keer gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

8.9 Wij kunnen deze Voorwaarden wijzigen. Wij kunnen deze Voorwaarden op gelijk welk moment wijzigen, aanpassen of herzien. Wijzigingen van de Voorwaarden worden van kracht 7 dagen na de dag waarop we de gewijzigde voorwaarden op onze Website publiceren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of u de meest recente versie van de Voorwaarden op de Website hebt gelezen en ermee instemt.

8.10 De wetten die van toepassing zijn op deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Zowel wij als u stemmen ermee in dat de Belgische rechtbanken niet-exclusieve bevoegdheid hebben.

8.11 Alternatieve geschillenbeslechting Alternatieve geschillenbeslechting is een procedure waarbij een onafhankelijk orgaan de feiten van een geschil in overweging neemt en het tracht op te lossen zonder tussenkomst van een rechtbank. Als u niet tevreden bent over onze afhandeling van een klacht, kunt u contact opnemen met onze partner voor alternatieve geschillenbeslechting. U kunt een klacht indienen bij het IDRS (een onderdeel van het Centre for Effective Dispute Resolution) via de Website http://www.cedr.com/idrs/. IDRS rekent u geen kosten aan voor het indienen van een klacht; bent u niet tevreden met het resultaat, dan kunt u nog altijd gerechtelijke stappen ondernemen. Daarnaast kunt u geschillen met het oog op online beslechting voorleggen aan het platform Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie.

 

Selecteer een taal Please select a language Veuillez sélectionner une langue

Selecteer een taal om door te gaan: Select a language to continue: Select a language to continue:

Kiezen Select Sélectionner

Welkom

Om gebruik te maken van de Vuse-website moet u minstens 18 jaar oud zijn. Bevestig uw leeftijd voordat u naar de website gaat.

Ik ben 18 jaar of ouder Ik ben nog geen 18 jaar oud

Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers. La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n’est pas recommandée. Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der sehr stark abhängig macht. Es wird nicht für den Gebrauch durch Nichtraucher empfohlen.