Wij respecteren uw privacy. We stellen alles in het werk om de privacy van de bezoekers van onze website te beschermen. Gelieve dit document aandachtig te lezen. In dit Privacybeleid verneemt u wat wij doen met uw persoonsgegevens, zowel op het vlak van nieuwsberichten die we naar u sturen als het gebruik van uw persoonsgegevens voor statistische doeleinden in het kader van ons onderzoek.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens van bezoekers van deze website.

In het kader van de geldende gegevensbeschermingswetgeving (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (de ‘AVG’), is het volgende bedrijf verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens: British American Tobacco Belgium, Nieuwe Gentsesteenweg 21, 1702 Groot-Bijgaarden, België (‘BAT BELUX’ of “BAT” of “wij” of “we”).

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden hier kenbaar gemaakt; we nodigen u dan ook uit om deze pagina te raadplegen als u hiervan op de hoogte wilt blijven.

Indien u ontevreden bent over enig aspect van onze Privacyverklaring, kunt u over wettelijke rechten beschikken die we hieronder op de gepaste plaatsen hebben beschreven.


 

1) De informatie die we over u verzamelen

Naargelang de relevante omstandigheden en de wetten en verplichtingen die op uw locatie gelden, kunnen we sommige of alle onderstaande informatie verzamelen:

 • • Naam;
 • • Contactgegevens (zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres of gsm-nummer);
 • • Land van verblijf;
 • • de categorie waartoe u behoort (consument, leverancier/bedrijf, of anders);
 • • Geboortedatum
 • • Bijkomende informatie die u ons vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld o.m. grossiergegevens en grossiernummer);
 • • Technische gegevens (bijvoorbeeld het IP-adres).


De bovenstaande lijst geeft aan welke persoonsgegevens wij verzamelen op onze website..

BAT vergaart niet doelbewust informatie van bezoekers van deze website die jonger dan achttien jaar zijn. Als BAT er kennis van krijgt dat een minderjarige gegevens heeft verstrekt, worden deze onmiddellijk uit de gegevensbanken van BAT verwijderd.

 


2) Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw persoonsgegevens grotendeels op drie manieren:

 • • Persoonsgegevens die u ons geeft;
 • • Persoonsgegevens die we uit andere bronnen verkrijgen; en
 • • Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen.

Persoonsgegevens die u ons geeft:

U kan uw persoonsgegevens op tal van manieren met ons delen. Enkele hiervan zijn:

 • • Door proactief contact met ons op te nemen, gewoonlijk per telefoon, e-mail, via ons contactformulier of via sociale media; en/of
 • • Doordat wij contact opnemen met u, hetzij telefonisch of per e-mail.
 • • Door informatie te verzamelen via tussenkomst van de BAT vertegenwoordiger.

Meestal ontvangen we via deze weg persoonsgegevens zoals uw contactgegevens, uw naam, het land van verblijf, uw geboortedatum, enz.

Persoonsgegevens die we uit andere bronnen verkrijgen:

Wij kunnen andere bronnen aanwenden om bijkomende informatie over u te verkrijgen, bv. van derden. Een voorbeeld hiervan is de informatie die wij over u ontvangen van wholesalers of via de Google Analytics tool. Meestal ontvangen we via deze weg persoonsgegevens zoals naam, adres, contactgegevens of informatie via een unieke identificator (bijv. informatie over uw activiteit op de website).

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we door middel van cookies technische gegevens zoals het IP-adres dat uw computer gebruikt om verbinding te maken met het internet, het type en de versie van uw browser, uw tijdzone-instelling, soorten en versie browserplug-ins, besturingssysteem en platform.

 


3) Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen, gebruiken en delen uw persoonsgegevens om een aantal redenen, zoals:

 • • om ervoor te zorgen dat we vragen kunnen beantwoorden en contact met u kunnen opnemen als u daarom vraagt
 • • om uw gegevens op te slaan (en indien nodig bij te werken) in onze databank zodat we contact met u kunnen opnemen aangaande digitale nieuwsmeldingen of antwoorden op vragen die u ons gesteld hebt
 • • in het kader van ons statistisch onderzoek
 • • om onze website te beheren voor interne activiteiten zoals probleemoplossing, gegevensanalyse, tests, onderzoek en statistische en enquêtedoeleinden
 • • om te verzekeren dat door ons aangekochte software en IT-diensten (zoals noodherstel) doelmatig werken
 • • om andere redenen waarvoor wij uw goedkeuring hebben.

 


4) Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens in de eerste plaats opdat we de meest relevante en recente nieuwtjes, content en events met u kunnen delen, en om te zorgen dat we vragen snel kunnen beantwoorden. Tenzij u anders aangeeft, mogen wij uw gegevens met de volgende groepen delen:

 • • Om het even welke entiteit van BAT, indien nodig en dit in overeenstemming met de wetgeving aangaande gegevensoverdracht;
 • • Belasting, audit- of andere autoriteiten, indien we van oordeel zijn dat de wet of een ander voorschrift ons noodzaakt om deze gegevens te delen (bv. omwille van een verzoek van een belastingautoriteit of in verband met een verwachte procesvoering), om fraude te helpen voorkomen of om de rechten en eigendommen van British American Tobacco of zijn dochterondernemingen af te dwingen of te beschermen; of om de persoonlijke veiligheid van werknemers van British American Tobacco, agenten van derden of leden van het publiek te garanderen;
 • • Externe dienstverleners die namens ons handelen (zoals externe consultants, dienstverleners op het gebied van beleggersrelaties en professionele adviseurs zoals juristen, auditors, accountants, medewerkers technische ondersteuning en IT-consultants die actief zijn in het testen en ontwikkelen van de technische systemen van ons bedrijf);
 • • Externe IT-dienstverleners met wie we een gepaste overeenkomst voor de uitbesteding van onze dataverwerking (of vergelijkbare beveiligingen) hebben;
 • • Als een entiteit van BAT in de toekomst fuseert met of overgenomen wordt door een andere organisatie of vennootschap, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de nieuwe eigenaars van de organisatie of vennootschap (en u op de hoogte brengen van deze datavrijgave); en
 • • Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor British American Tobacco om strategische of andere zakelijke redenen beslist organisaties in sommige landen te verkopen, kopen, fuseren of anderszins te herorganiseren. Bij een dergelijke transactie kunnen uw persoonsgegevens vrijgegeven worden aan mogelijke of eigenlijke kopers, of kunnen we deze verkrijgen van verkopers. Bij dergelijke transacties zal British American Tobacco de persoonsgegevens steeds op een gepaste manier beveiligen.

We delen, verhuren of verhandelen uw gegevens niet met derden voor marketing- of reclamedoeleinden.

 


5) Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, tenzij we van oordeel zijn dat de wet of een ander voorschrift ons noodzaakt ze te bewaren (bv. omwille van een vraag van een belastingautoriteit of in verband met een verwachte procesvoering).

Wanneer het niet langer nodig is uw persoonsgegevens te bewaren, worden deze uit onze systemen verwijderd.

 


6) Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij hechten belang aan de veiligheid van uw informatie. Daarom hebben we gepaste maatregelen ingesteld om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

We streven ernaar alle redelijke en gepaste stappen te ondernemen om de persoonsgegevens waar wij over beschikken te beschermen tegen misbruik, verlies en ongeoorloofde toegang. Daartoe hebben we een keur aan gepaste technische en organisatorische maatregelen ingesteld, zoals versleuteling en noodherstelplannen.

Helaas zijn er steeds risico’s verbonden aan het verzenden van informatie via om het even welk kanaal op het internet. Verstuurt u gegevens via het internet, dan doet u dit geheel op eigen risico. Ook al doen we ons best uw persoonsgegevens te beschermen, wij kunnen de veiligheid van uw gegevens die u via het internet verstuurt niet waarborgen, en wij kunnen de veiligheid van om het even welke gegevens die u ons over het internet verstuurt, zoals uw persoonsgegevens, niet garanderen.

Vermoedt u misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, stelt u ons hier dan onmiddellijk van op de hoogte. U kunt ons in eerste instantie in kennis stellen van uw bezorgdheid via het onderdeel Contact op de website, waarna wij de kwestie zullen onderzoeken en u zo spoedig mogelijk zullen informeren over vervolgstappen.

 


7) Uw rechten

U beschikt over een aantal rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u verwerken. Deze worden hieronder nader verklaard.

Recht om bezwaar te maken

U kan ons steeds op de hoogte brengen van de bijzondere redenen waarom u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op het algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van BAT. Als deze redenen zwaarder wegen dan onze belangen, kunnen wij de verwerking stopzetten. BAT kan aan dit verzoek geen gevolg geven wanneer uw persoonsgegevens verband houden met een rechtsvordering. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 21 AVG.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om e-mailmeldingen te verzenden, kan u ons steeds vragen om daarmee te stoppen zonder dat u daarvoor een bijzondere reden moet opgeven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 21 AVG.

Recht om toestemming in te trekken

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens voor bepaalde activiteiten gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze toestemming op gelijk welk moment intrekken. Wij zullen ophouden uw gegevens voor dat doel te gebruiken.

Recht op inzage

U kunt ons op gelijk welk moment vragen om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en desgevallend een afschrift vragen van de betrokken categorieën van persoonsgegevens die wij over u verwerken, alsook de andere informatie zoals vermeld in artikel 15 AVG.

Als wij u een afschrift over uw persoonsgegevens bezorgen, zullen we hiervoor geen kosten aanrekenen tenzij de wet dit toelaat. Verzoekt u ons om bijkomende kopieën van deze gegevens, kunnen wij redelijke administratieve kosten in rekening brengen. Indien de wet ons dit toestaat, kunnen wij uw verzoek weigeren. Als we uw verzoek weigeren, delen we u steeds de redenen hiervoor mee.

Recht op uitwissing

U hebt in bepaalde omstandigheden het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te ‘wissen’. Doorgaans geldt dit recht wanneer:

 • • De gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld;
 • • U uw toestemming voor ons gebruik van uw gegevens hebt ingetrokken, en wij geen andere geldige reden hebben om ermee door te gaan.

We zijn in bepaalde omstandigheden gerechtigd uw verzoek tot uitwissing niet in te willigen. In dergelijk geval brengen wij u steeds op de hoogte van onze reden om dit te doen. Indien wij een geldig verzoek tot uitwissing van gegevens inwilligen, nemen we alle stappen die redelijkerwijs uitvoerbaar zijn om de betreffende gegevens te wissen.

Voor meer informatie over dit recht zie artikel 17 AVG.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht ons te verzoeken om uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bv. als u de juistheid van de persoonsgegevens die wij over u hebben betwist, of u maakt bezwaar tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voor onze rechtmatige belangen. Een beperking van de verwerking betekent dat wij uw gegevens enkel tijdelijk mogen opslaan behalve ingeval u toch toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, in het kader van een rechtsvordering of in het algemeen belang. Een beperking kan nadien terug worden opgeheven. We brengen u uiteraard op de hoogte voordat we beperkingen op de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 18 AVG.

Recht op rechtzetting

U hebt het recht om te verzoeken tot rechtzetting van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die we over u verwerken. Indien wij vinden dat wij redelijkerwijs gronden hebben om uw verzoek niet in te willigen, zullen wij onze redenen voor deze beslissing toelichten. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 16 AVG.

Recht op gegevensportabiliteit

In sommige gevallen, kunt u uw persoonsgegevens rechtmatig overdragen naar andere dienstverleners. In wezen betekent dit dat u de gegevens die wij over u hebben aan een andere derde kunt overdragen. Hiertoe verstrekken we u uw gegevens in een gangbaar en machineleesbaar formaat dat u in de mogelijkheid stelt om de gegevens over te dragen. Een andere mogelijkheid is dat wij de gegevens direct voor u overdragen indien dit technisch mogelijk is. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 20 AVG.

Recht om een klacht in te dienen

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit, in uw geval de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt op de volgende manieren contact met hen opnemen:

Telefoon: +32 (0)2 274 48 00

Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger (via het contactformulier op de website)

E-mail: contact@apd-gba.be

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Wenst u een van uw rechten uit te oefenen of uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (indien toestemming onze rechtsgrond is voor de verwerking van uw persoonsgegevens), neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website. Hou er rekening mee dat wij uw berichten kunnen bewaren teneinde kwesties die u aanbrengt te kunnen oplossen.

 


8) Waar bewaren we uw gegevens en hoe versturen we deze internationaal?

Uw persoonsgegevens kunnen overgedragen worden buiten de Europese Economische Ruimte aan de soorten entiteiten beschreven in paragraaf 4 hierboven.

We willen waarborgen dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard en overgedragen. Daarom dragen we gegevens enkel over buiten de Europese Economische Ruimte of EER (d.w.z. de EU-lidstaten samen met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) indien dit in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming en als de wijze van overdracht voldoende bescherming van uw gegevens biedt, bv.:

 • • Door middel van een overeenkomst die rekening houdt met de huidige contractuele standaardbepalingen van de Europese Commissie; of
 • • Door uw gegevens over te dragen aan een land waarvan de Europese Commissie oordeelt dat het van rechtswege afdoende gegevensbescherming biedt (een adequaatheidsbesluit); of
 • • Door enige andere passende waarborg te voorzien zoals toegelaten op grond van de AVG.

 


9) Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

BAT verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Deze worden hieronder nader verklaard. BAT verwerkt uw persoonsgegevens niet zonder een rechtsgrond.

Wij verwerken uw persoonsgegevens soms op basis van ons rechtmatige belang en indien dit belang niet tenietgedaan wordt door uw fundamentele rechten en vrijheden.

Wij verwerken soms uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Wanneer u zich aanmeldt op onze website, vragen wij u om toestemmingen die ons in staat stellen uw persoonsgegevens op bepaalde manieren te gebruiken. Deze toestemming wordt soms uitdrukkelijk gevraagd maar kan ook afgeleid worden uit een positieve actie of gedraging (bijv. het invullen van het contactformulier).

De verwerking van uw persoonsgegevens kan ook noodzakelijk zijn om onze verplichtingen uit hoofde van onze verbintenis met u na te komen.

Tot slot verwerken wij uw persoonsgegevens indien de verwerking noodzakelijk is om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

 


10) Hoe bewaren we uw gegevens en hoe versturen we deze internationaal?

Uw persoonsgegevens kunnen overgedragen worden buiten de Europese Economische Ruimte aan de soorten entiteiten beschreven in paragraaf 4 hierboven.

We willen waarborgen dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard en overgedragen. Daarom dragen we gegevens enkel over buiten de Europese Economische Ruimte of EER (d.w.z. de EU-lidstaten samen met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) indien dit in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming en als de wijze van overdracht voldoende bescherming van uw gegevens biedt, bv.:

 • • Door middel van een overeenkomst die rekening houdt met de huidige contractuele standaardbepalingen van de Europese Commissie; of
 • • Door uw gegevens over te dragen aan een land waarvan de Europese Commissie oordeelt dat het van rechtswege afdoende gegevensbescherming biedt (een adequaatheidsbesluit); of
 • • Door enige andere passende waarborg te voorzien zoals toegelaten op grond van de AVG.

11) Rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens door ons

BAT verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Deze worden hieronder nader verklaard. BAT verwerkt uw persoonsgegevens niet zonder een rechtsgrond.

Wij verwerken uw persoonsgegevens soms op basis van ons rechtmatige belang en indien dit belang niet tenietgedaan wordt door uw fundamentele rechten en vrijheden.

Wij verwerken soms uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Wanneer u zich aanmeldt op onze website, vragen wij u om toestemmingen die ons in staat stellen uw persoonsgegevens op bepaalde manieren te gebruiken. Deze toestemming wordt soms uitdrukkelijk gevraagd maar kan ook afgeleid worden uit een positieve actie of gedraging (bijv. het invullen van het contactformulier).

De verwerking van uw persoonsgegevens kan ook noodzakelijk zijn om onze verplichtingen uit hoofde van onze verbintenis met u na te komen.

Tot slot verwerken wij uw persoonsgegevens indien de verwerking noodzakelijk is om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

 

 

Selecteer een taal Please select a language Veuillez sélectionner une langue

Selecteer een taal om door te gaan: Select a language to continue: Select a language to continue:

Kiezen Select Sélectionner

Welkom

Om gebruik te maken van de Vuse-website moet u minstens 18 jaar oud zijn. Bevestig uw leeftijd voordat u naar de website gaat.

Ik ben 18 jaar of ouder Ik ben nog geen 18 jaar oud

Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers. La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n’est pas recommandée. Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der sehr stark abhängig macht. Es wird nicht für den Gebrauch durch Nichtraucher empfohlen.