ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 10€

12 ΜΗΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Όροι Διαγωνισμού “Vuse Tomorrowland Winter Goodie Bag”


H εταιρεία British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα το Μαρούσι Αττικής, Αγίου Θωμά 27 (εφεξής καλουμένη χάριν συντομίας «η Διοργανώτρια»), διοργανώνει το διαγωνισμό με τίτλο “Vuse Tomorrowland Winter Goodie Bag” (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας «ο Διαγωνισμός») στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων της Διοργανώτριας.
Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους ακόλουθους όρους:
1. Δικαίωμα Συμμετοχής – Προϋποθέσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι καπνιστές έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, οι εργαζόμενοι των εταιρειών British American Tobacco Ελλάς Α.Ε. και DigitalWise και οι συνεργάτες τους καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.
Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στον Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δε δικαιούται να συμμετάσχει και είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.
2. Διάρκεια
2.1 Ο Διαγωνισμός ξεκινά την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») και λήγει την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).
Η Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024 ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητών για τα δώρα του διαγωνισμού.
2.2 Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού και μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του ως άνω διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.
2.3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων.
3. Συμμετοχή στο διαγωνισμό
Οι συμμετέχοντες προκειμένου να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην ενότητα του Διαγωνισμού εντός της Ιστοσελίδας www.vuse.com/gr καθώς και να αποδεχθούν τους παρόντες όρους. Τα ως άνω στοιχεία επικοινωνίας που θα συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι έγκυρα, ενώ κάθε συμμετοχή θα πρέπει να αντιστοιχεί σε έναν (1) μοναδικό και έγκυρο τηλεφωνικό αριθμό. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες, πριν υποβάλλουν τη φόρμα συμμετοχής τους θα πρέπει να επιλέξουν τον τρόπο επικοινωνίας που επιθυμούν συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο. Τέλος, για την έγκυρη συμμετοχή τους θα πρέπει να ακολουθούν το προφίλ Vusegreece στο Instagram.
Όλες οι συμμετοχές θα συλλεχθούν και στις ορισμένες ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις που θα αναδείξουν τους νικητές των δώρων.
4. Έπαθλα
4.1. Oι τρεις (3) νικητές που θα κληρωθούν θα κερδίσουν από μία τσάντα με αναμνηστικά δώρα σχετικά με την εκδήλωση Tomorrowland Winter 2024, που θα διεξαχθεί στο χειμερινό θέρετρο Alps d’ Huez της Γαλλίας (Alpe d’ Huez, France).
Οι συμμετέχοντες θα κερδίσουν τα έπαθλα κατόπιν κλήρωσης που θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας την 18η Μαρτίου 2024.
Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 19 Μαρτίου 2024 με σχετική ανάρτηση στην Ιστοσελίδα www.vuse.com/gr καθώς και με σχετική ανάρτηση στο προφίλ του Vuse Greece στο Instagram με τη μορφή ιστορίας (Instagram story)
4.2. Tα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
5. Τρόπος ανάδειξης των τυχερών του Διαγωνισμού
Κατά την κλήρωση, την ημέρα και ώρα που ορίζεται παραπάνω, θα επιλεχθούν τρεις (3) τυχεροί νικητές και τρεις (3) επιλαχόντες. Εν συνεχεία, η Διοργανώτρια θα ενημερώσει τους τρεις (3) νικητές βάσει των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν δηλώσει Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον κάθε τυχερό εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και εκείνος δεν επικοινωνήσει με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας), ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι κάποια συμμετοχή δεν ήταν έγκυρη το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου του Διαγωνισμού. Εν συνεχεία, το δώρο παραχωρείται στους επιλαχόντες, κατά σειρά ανάδειξής τους από την κλήρωση. Η επικοινωνία με τους επιλαχόντες γίνεται την ίδια μέρα μετά την οριστική απώλεια δικαιώματος απόκτησης του δώρου από τον αναδειχθέντα νικητή. Αν ούτε κάποιος από τους επιλαχόντες μπορεί να βρεθεί ή κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη κτλ., ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το δώρο ή να το διαθέσει κατά την απόλυτη κρίση του σε επόμενο κατά σειρά επιλαχόντα κοκ.
Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:
(α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στους Ιστότοπους και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,
(β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3,
(γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και
(δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του ορισμένου χρονικού διαστήματος.
6. Παραλαβή δώρου
Ο κάθε νικητής, αφού ενημερώσει ότι αποδέχεται το δώρο, θα λάβει ενημέρωση με την οποία θα του ζητούνται τα στοιχεία του για την ταυτοποίηση. Η παραλαβή του δώρου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία.
7. Προσωπικά δεδομένα –Δήλωση συγκατάθεσης
Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:
(α) η λήψη μέτρων προσυμβατικά κατ’ αίτηση σας, προκειμένου να συμμετέχετε στον διαγωνισμό.
(β) η εκτέλεση σύμβασης αναφορικά με την ανάδειξη του νικητή και την παραλαβή του σχετικού δώρου. Ειδικότερα, η πολιτική απορρήτου και οι όροι χρήσης που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (2016/679) βρίσκονται εδώ.


8. Τροποποίηση Όρων
Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο.
9. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση
9.1 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.
9.2 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζεται η ενέργεια και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους.
10. Ακύρωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος,
(γ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη.
(δ) σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και αυτό της παραλαβής των δώρων, οποιοσδήποτε νικητής δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή αρνηθεί να προσκομίσει αποδεικτικά της ταυτότητάς του, όπως δημόσια έγγραφα (πχ αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης), ή δεν αποδεχτεί, για οποιονδήποτε λόγο, πλήρως του παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, η συμμετοχή του προσώπου αυτού ακυρώνεται και το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου.
(ε) η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό, σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της διοργανώτριας ή τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημοσία αιδώ κλπ.
Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή, το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος επιλαχών.
11. Ευθύνη Διοργανωτή
Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στον Διαγωνισμό και ανάδειξης των τυχερών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται έναντι των νικητών και συμμετεχόντων σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες όρους. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, αλλαγές
12. Instagram
Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Instagram, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Instagram δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.

Group_2444

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.

Παρακαλώ επιβεβαίωσέ μας την ηλικία σου πριν την είσοδο σου στη σελίδα*

Πνευματικά δικαιώματα © 2013-σήμερα Magento, Inc. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.