ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 10€

12 ΜΗΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Όροι Διαγωνισμού “Inspiration Never Sleeps”

H εταιρεία British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα το Μαρούσι Αττικής, Αγίου Θωμά 27 (εφεξής καλουμένη χάριν συντομίας «η Διοργανώτρια»), διοργανώνει το διαγωνισμό με τίτλο “Inspiration Never Sleeps” (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας «ο Διαγωνισμός») στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων της Διοργανώτριας.
Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους ακόλουθους όρους:


1. Δικαίωμα Συμμετοχής – Προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι καπνιστές έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, οι εργαζόμενοι των εταιρειών British American Tobacco Ελλάς Α.Ε. και DigitalWise και οι συνεργάτες τους καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.
Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στον Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δε δικαιούται να συμμετάσχει και είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.


2. Διάρκεια

2.1 Ο Διαγωνισμός ξεκινά την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, ώρα 13:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») και λήγει την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 00:00. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Η Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής των κληρώσεων για τα δώρα του διαγωνισμού.

2.2 Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού και μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του ως άνω διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

2.3 Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων. 

3. Συμμετοχή στο διαγωνισμό

Ο τρόπος συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι:

Οι συμμετέχοντες, μέσω του Website www.vuse.com, θα πρέπει να εισέλθουν στην ενότητα ‘Inspirationneversleeps' και να επιλέξουν από τη λίστα που εμφανίζεται έναν δημιουργό «creative». Κάθε δημιουργός «creative» αντιστοιχεί με συγκεκριμένο δώρο το οποίο εμφανίζεται πατώντας στην εικόνα του. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιλέξουν «Περισσότερα» και έπειτα «Επίλεξέ με και κέρδισέ το». Τέλος, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη φόρμα που εμφανίζεται και να αποδεχθούν τους όρους του διαγωνισμού επιλέγοντας το σχετικό πεδίο. Διευκρινίζεται ότι μόνο μία συμμετοχή για έκαστο δημιουργό «creative» είναι δυνατή. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν περισσότερους από έναν δημιουργούς «creatives» και ως εκ τούτου να συμμετέχουν σε περισσότερες κληρώσεις. Σε περίπτωση συμμετοχής σε πολλαπλές κληρώσεις, ο συμμετέχων θα λάβει μια επικοινωνία επιβεβαίωσης (email) την πρώτη φορά συμμετοχής του. Όλες οι συμμετοχές θα συλλεχθούν και στην ορισμένη ημερομηνία που αναφέρεται παραπάνω θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις για τα δώρα.

4. Έπαθλα

4.1. Tα Δώρα που θα κληρωθούν είναι:

  • ένα (1) Φορητό ηχεία Marshall,
  • ένα (1) Drone DJI Mavic Mini Fly More Combo,
  • ένα (1) ζευγάρι ακουστικά beats και ένα έτος Premium Spotify,
  • ένα (1) ipad air και ένα έτος Premium Spotify,
  • ένα (1) Home Cinema Taga Harmony TAV-506 v.2,
  • μία (1) φωτογραφική μηχανή DSLR Nikon D3500 Kit

Οι συμμετέχοντες θα κερδίσουν τα δώρα κατόπιν κληρώσεων που θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Διαφημιστικής DigitalWise, οδός Λ. Μεσογείων 247, Ν. Ψυχικό, παρουσία δικηγόρου, στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι καταχωρήσεις που θα έχουν συλλεχθεί έως την ημερομηνία διεξαγωγής των κληρώσεων.

4.2. Tα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

5. Τρόπος ανάδειξης του νικητή του Διαγωνισμού

Από την κάθε κάλπη θα επιλεχθούν τυχαία όλοι οι τυχεροί, οι οποίοι θα κερδίσουν το δώρο το οποίο έχουν επιλέξει. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή ως τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου στις 12:00 και δεν επικοινωνήσει (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι κάποια συμμετοχή δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου του Διαγωνισμού. Εν συνεχεία, το δώρο παραχωρείται στους επιλαχόντες, κατά σειρά ανάδειξής τους από την κριτική επιτροπή. Η επικοινωνία με τους επιλαχόντες γίνεται την ίδια μέρα μετά την οριστική απώλεια δικαιώματος απόκτησης του δώρου από τους αναδειχθέντες νικητές. Αν ούτε κάποιος από τους επιλαχόντες μπορεί να βρεθεί μέχρι τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου στις 18:00 ή κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη κτλ., ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το δώρο ή να το διαθέσει κατά την απόλυτη κρίση του σε επόμενο κατά σειρά επιλαχόντα κοκ.


Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στους Ιστότοπους και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,

(β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3,

(γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και

(δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του ορισμένου χρονικού διαστήματος.

6. Παραλαβή δώρου

Ο νικητής αφού ενημερώσει ότι αποδέχονται το δώρο, θα λάβει ένα προσωπικό μήνυμα, στο οποίο θα του ζητούνται τα στοιχεία του για την ταυτοποίηση. Η παραλαβή του δώρου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία.

7. Προσωπικά δεδομένα –Δήλωση συγκατάθεσης

Η Δήλωση συγκατάθεσης συνίσταται στην πλήρη και ανεπιφύλακτη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντα, ότι η Διοργανώτρια εταιρεία θα προβεί σε επεξεργασία των δηλωθέντων από αυτόν προσωπικών του δεδομένων, ήτοι το ονοματεπώνυμο, κινητό/σταθερό τηλέφωνο και email, με σκοπό την αποστολή ειδοποιήσεων σχετικά με προωθητικές ενέργειες, προσφορές, νέες υπηρεσίες/ προϊόντα, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις και διαγωνισμούς, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR). Τα προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντα δεν ανακοινώνονται σε τρίτους. Η Δήλωση συγκατάθεσης περιλαμβάνει επίσης την ενημέρωση του συμμετέχοντα, σχετικά με τη δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσής του, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που διενεργήθηκε κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή, καθώς επίσης και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά του, πρόσβασης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας με βάση τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού, αποστέλλοντας σε κάθε περίπτωση σχετικό αίτημα στο E-mail: dpo@bat.com. Ειδικότερα, η πολιτική απορρήτου και οι όροι χρήσης που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (2016/679) βρίσκοντα εδώ.

Διευκρινίζεται ότι η συμπλήρωση της δήλωσης συγκατάθεσης δεν συνιστά από μόνη της, προϋπόθεση για τη συμμετοχή του καταναλωτή στον παρόντα Διαγωνισμό, αλλά παρέχεται εφόσον το επιθυμεί ο συμμετέχων, με σκοπό την ενημέρωσή του για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Διοργανώτριας.

8. Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο.

9. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση

9.1 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.

9.2 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζεται η ενέργεια και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους.

10. Ακύρωση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος,

(γ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη.

(δ) σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και αυτό της παραλαβής των δώρων, οποιοσδήποτε νικητής δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή αρνηθεί να προσκομίσει αποδεικτικά της ταυτότητάς του, όπως δημόσια έγγραφα (πχ αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης), ή δεν αποδεχτεί, για οποιονδήποτε λόγο, πλήρως του παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, η συμμετοχή του προσώπου αυτού ακυρώνεται και το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου.

(ε) η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό, σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της διοργανώτριας ή τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημοσία αιδώ κλπ.

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή, το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος επιλαχών.

11. Ευθύνη Διοργανωτή

Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στον Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται έναντι του νικητή και συμμετεχόντων σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες όρους. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, αλλαγές

12. Instagram

Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Instagram, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Instagram δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.

Group_2444

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.

Παρακαλώ επιβεβαίωσέ μας την ηλικία σου πριν την είσοδο σου στη σελίδα*

Πνευματικά δικαιώματα © 2013-σήμερα Magento, Inc. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.