ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 10€

12 ΜΗΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Όροι Διαγωνισμού - «Διαγωνισμός Vuse»

 

Η εταιρεία «British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» με έδρα το Μαρούσι Αττικής, Αγίου Θωμά 27 (εφεξής καλουμένη χάριν συντομίας «Διοργανώτρια»), διοργανώνει το διαγωνισμό με τίτλο «Διαγωνισμός Vuse» στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων της.

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους ακόλουθους όρους:

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής – Προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι καπνιστές έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι των εταιρειών British American Tobacco Ελλάς Α.Ε. καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.

Mε την καταχώρηση των στοιχείων του στην ιστοσελίδα www.vuse.com/gr ο κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι είναι καπνιστής, άνω των 18 χρόνων, και συνεπώς, ότι έχει την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα να ενεργεί πράξεις από τις οποίες απορρέουν δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως η αγορά προϊόντος ή η συμμετοχή σε διαγωνισμό.

 1. Διάρκεια Διαγωνισμού και Κληρώσεις

Ο διαγωνισμός ξεκινά την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 λήγει την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω κληρώσεις:

• Κλήρωση Δεκεμβρίου - Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023 και οι συμμετέχοντες που θα ληφθούν υπόψιν ορίζονται από την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 έως την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022
• Κλήρωση Ιανουαρίου - Θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και οι συμμετέχοντες που θα ληφθούν υπόψιν ορίζονται από την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 έως την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023.
• Κλήρωση Φεβρουαρίου - Θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και οι συμμετέχοντες που θα ληφθούν υπόψιν ορίζονται από την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 έως το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023.
• Κλήρωση Μαρτίου - Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και οι συμμετέχοντες που θα ληφθούν υπόψιν ορίζονται από την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023 έως την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού και μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του ως άνω διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, διακόψει να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, οποτεδήποτε με τροποποίηση των παρόντων όρων.

  1. Συμμετοχή στο διαγωνισμό

  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο συμμετέχων έχει αγοράσει συσκευή Vuse η οποία φέρει επί της συσκευασίας κωδικό συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Επιπλέον, ο συμμετέχων θα πρέπει να ολοκληρώσει την καταχώρηση των στοιχείων του και του μοναδικού κωδικού, ο οποίος βρίσκεται στις συσκευασίες των προϊόντων Vuse, στη σχετική με τον διαγωνισμό ενότητα εντός της ιστοσελίδας www.vuse.com/gr. Τέλος ο συμμετέχων θα πρέπει να αποδεχθεί τους όρους του διαγωνισμού.

  1. Έπαθλα

  Tα δώρα που θα κληρωθούν είναι τέσσερα (4) φορητά ηχεία JBL GO3 Blue, τέσσερα (4) JBL Ηχεία Bluetooth Flip 5 Black, οκτώ (8) JBL Bluetooth Headphones Tune 510BT Μαύρα, τέσσερις (4) φωτογραφικές μηχανές Fujifilm Instax Mini 11 Charcoal Gray.

  Τα δώρα θα κερδίσουν οι συμμετέχοντες κατόπιν μηνιαίων κληρώσεων που θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Διοργανώτριας, επί της Αγίου Θωμά 27, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 2.

  Τα δώρα κάθε κλήρωσης θα διανέμονται στους νικητές με  τη σειρά που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τη σειρά ανάδειξης του κάθε νικητή κατά τη διεξαγωγή της κλήρωσης στην οποία έχει λάβει μέρος.


  Έπαθλα σε κάθε κλήρωση

   

  Κλήρωση 1

  Κλήρωση 2

  Κλήρωση 3

  Κλήρωση 4

  Σύνολο

   

  4-Ιαν

  31-Ιαν

  28-Φεβ

  29-Μαρ

   

  JBL GO3 Blue

  1

  1

  1

  1

  4

  JBL Ηχεία Bluetooth Flip 5 Black

  1

  1

  1

  1

  4

  JBL Bluetooth Headphones Tune 510BT Μαύρο

  2

  2

  2

  2

  8

  Fujifilm Instax Mini 11 Charcoal Gray

  1

  1

  1

  1

  4

  Σύνολο

  5

  5

  5

  5

  20

  Τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα.

  Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ελάττωμα στο δώρο.

  1. Ανακοίνωση νικητών - Παραλαβή δώρου

  Η ανακοίνωση των τελικών νικητών θα γίνει από τη Διοργανώτρια με post στη σελίδα www.vuse.com/gr.

  Τα ως άνω δώρα θα παραδοθούν στον νικητή στην διεύθυνση που θα ορίσει ο ίδιος έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που θα ακολουθήσει την ανακοίνωση των νικητών από αρμόδιο υπάλληλο της Διοργανώτριας. Τα δώρα θα παραδοθούν στους νικητές αυτοπροσώπως εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την σχετική ειδοποίηση με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. 

  1. Τροποποίηση Όρων

  Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο.

  1. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση

  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.

  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζεται η ενέργεια και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους.

  1. Ακύρωση συμμετοχής στο διαγωνισμό

  Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

  (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
  (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος,
  (γ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη (συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση μη καταχώρησης στοιχείων ταυτοποίησης ή/ και επικοινωνίας).
  (δ) σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του δώρου από πλευράς του νικητή.
  (ε) η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό, σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της διοργανώτριας ή τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημοσία αιδώ κλπ.
  Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή, το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος επιλαχών.

  1. Δικαιοδοσία - Εφαρμοστέο Δίκαιο

  Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.


  Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2022

  Group_2444

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
  ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.

  Παρακαλώ επιβεβαίωσέ μας την ηλικία σου πριν την είσοδο σου στη σελίδα*

  Πνευματικά δικαιώματα © 2013-σήμερα Magento, Inc. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.